Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1221-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Камелия Кънчова Петрова-Андонова срещу решение № 116 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил

Чрез Общинската избирателна комисия – Кюстендил до Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № МИ-15-414 от 25.09.2019 г. на ЦИК от Камелия Кънчова Петрова-Андонова срещу решение № 116 от 24.09.2019 г., на ОИК – Кюстендил, в частта му за постановен отказ Камелия Кънчова Петрова-Андонова да бъде регистрирана като кандидат за общински съветник под № 2 от листата на местна коалиция НДСВ, тъй като след извършена проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД тя е била член на ОИК – Трекляно, област Кюстендил.

Иска се по същество Камелия Кънчова Петрова-Андонова да бъде регистрирана като кандидат за общински съветник от листата на местна коалиция НДСВ, тъй като преди регистрацията на кандидатската листа на местната коалиция НДСВ е депозирала молба в ОИК - Кюстендил за освобождаването й като заместник-председател на ОИК – Трекляно и предложение от упълномощен представител на ПП „ДПС“ до ЦИК за промяна състава на ОИК – Трекляно, които документи са били изпратени по електронната поща и до ЦИК.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.

Решение № 116 от 24.09.2019 г на ОИК – Кюстендил е публикувано на интернет страницата на комисията в 23,24 ч. на 24.09.2019 г. Предложението на местна коалиция НДСВ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници за община Кюстендил е постъпило с вх. № 108 от общия регистър и вх. № 13 от 24.09.2019 г. в 14,56 ч. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници на ОИК – Кюстендил.

В ЦИК по електронната поща в 19,23 ч. на 24.09.2019 г. е постъпило предложение от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за освобождаването на Камелия Кънчова Петрова-Андонова от състава на ОИК – Трекляно поради изричното й заявление от 24.09.2019 г., че желае да бъде освободена като заместник-председател на ОИК – Трекляно поради участието й в предстоящите местни избори на 27 октомври 2019 г. като кандидат за общински съветник в община Кюстендил.

С решение № 1196-МИ от 25.09.2019 г. на ЦИК Камелия Кънчова Петрова-Андонова е освободена от състава на ОИК – Трекляно.

Действително в изпратената административна преписка по жалбата от ОИК – Кюстендил, до ЦИК са налични молба с изрично волеизявление и предложение от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за освобождаването на Камелия Кънчова Петрова-Андонова от състава на ОИК – Трекляно с оглед участието й като кандидат за общински съветник в община Кюстендил. Тези документи са били известни на ОИК – Кюстендил до постановяването на Решение № 116 от 24.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил, но не са били обсъждани и взети предвид в съвкупност с останалите документи, поради което Решение № 116 от 24.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил, в частта му в която се отказва регистрация на Камелия Кънчова Петрова-Андонова като кандидат под № 2 от листата на местна коалиция НДСВ, е неправилно.

То следва да бъде отменено в тази му част с указание Камелия Кънчова Петрова-Андонова да бъде регистрирана като кандидат под № 2 от листата на местна коалиция НДСВ с оглед всички налични обстоятелства, описани по-горе.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 116 от 24.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил в частта му относно отказа да бъде регистрирана като кандидат за общински съветник Камелия Кънчова Петрова-Андонова под № 2 от листата на местна коалиция НДСВ.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Кюстендил за изпълнение на указанията, дадени в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • № 3382-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

  • № 3381-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  • всички решения