Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1221-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  възражение от Янка Господинова – председател на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ” в община Алфатар, област Силистра по решение № 052 от 4.10.2011 г. на ОИК-Алфатар

Постъпила е възражение с вх. № М-657 от 12.10.2011 г. на ЦИК от Председателя на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ" в община Алфатар, касаещо жалбата на същото лице до ОИК-Алфатар от 03.10.2011 г. и определянето й като неоснователна. Към възражението са приложени: копие от жалбата до ОИК-Алфатар от 03.10.2011 г. на Председателя на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ" в община Алфатар, копие от решение № 052/04.10.2011 г. на ОИК-Алфатар, копие от Указ №320 и Указ № 321 от 03.09.2003 г., копие от решение № 5/09.11.1999 г. на Общински съвет гр.Алфатар.
Във възражението си Янка Господинова информира ЦИК за абсурда, в който се намира с.Кутловица, жителите на което трябва да гласуват за кмет на кметство Алеково, освен за кмет на община Алфатар, и призовава ЦИК да се намеси и отмени гласуването за кмет на съседното село Алеково..
Производството е по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.
При направената проверка се установи, че с решение № 5 от 09.11.1999 г. Общинският съвет на гр.Алфатар на основание §45 от ЗИДЗМСМА от 1999 г. в определения от закона тримесечен срок извършва промени в административно териториалното устройство на община Алфатар в съответствие с чл. 16, ал. 1 от ЗАТУРБ и при спазване на изискванията на чл. 14 и чл. 15 от ЗАТУРБ. Чл. 14, ал. 2 от ЗАТУРБ гласи, че „кметството се състои от едно или повече съседни населени места", а чл. 15, ал. 1 определя че „територията на кметството е територията на включените в него населени места". Населените места с.Алеково и с.Кутловица са съседни и Общинския съвет в гр.Алфатар е бил в правото си да извърши райониране на кметските наместничества по начина, определен в своето решение № 5 от 09.11.1999 г. По късно през 2003 г. с.Бистра се отделя в самостоятелно кметство и така излиза от състава на кметство Алеково като съставно населено място, а с.Кутловица поради обстоятелството, че няма изискващите се за кметство 150 жители по действащия тогава закон остава като съставно населено място към кметство Алеково.
Това положение може да бъде променено само с ново решение на Общинския съвет в гр.Алфатар за ново райониране на кметското наместничество в с.Кутловица и прехвърлянето му към кметство Алфатар. Това не е в правомощията на ОИК-Алфатар поради което със свое решение постановява „неоснователност" на жалбата, отправена към нея, а всъщност жалбата е „недопустима" поради неправилното й адресиране до ОИК-Алфатар. И в този случай обаче жалбата е следвало да остане без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-657 от 12.10.2011 г., подадена от Янка Господинова - Председател на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ" в община Алфатар срещу решение № 052 от 04.10.2011 г. на ОИК - Алфатар.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения