Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
София, 25 май 2021 г.

ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната, в които се гласува с хартиени бюлетини, в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 11, ал. 1, чл. 12 - 17, чл. 20 - 22, чл. 31 - 33, чл. 101 - 110, чл. 217 - 220, чл. 232, чл. 263, ал. 2, чл. 272, чл. 282, ал 6 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Изборни помещения и кабини за гласуване

1. Гласуването в секциите, в които не се провежда машинно гласуване, се извършва в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване.

Кабините за гласуване се поставят така, че да се осигури тайната на гласуването.

2. Пред изборното помещение се поставя образец на бюлетината за гласуване.

Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване, както и че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят.

Размерът и видът на таблата се определят с решение на ЦИК.

ІІ. Получаване на изборни книжа и материали

3. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс и списъка по чл. 31, ал. 1 ИК в деня преди изборния ден от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощено от него длъжностно лице с протокол по образец (Приложение № 78-НС от изборните книжа).

4. В деня преди изборния ден ръководителите на дипломатическите и консулските представителства или оправомощени от тях лица изпращат в ЦИК незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време:

а) сканиран подписания протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 78-НС от изборните книжа);

б) сканиран подписания протокол за предаване на списъка за гласуване извън страната по чл. 31, ал. 1 ИК;

в) сканиран акт за оправомощаване на длъжностното лице, когато документите се изпращат от оправомощено лице.

Централната избирателна комисия изпраща потвърждение за получените документи по букви „а“, „б“ и „в“.

ІІІ. Изборен ден

5. Изборният ден извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

Когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия извън страната установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч. местно време, но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

ІV. Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си

6. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите). Избирателите се допускат да гласуват и в случаите, когато удостоверяват самоличността си пред СИК извън страната с лична карта или паспорт, чийто срок на валидност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г., като в тези случаи не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс. Гласуване със свидетелство за управление на МПС или временен паспорт не се допуска.

6.1.Удостоверение по чл. 263, ал. 2 ИК се издава от дипломатическото или консулско представителство на избирател, който гласува извън страната, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, като тук се включват избирателите с изтекли документи преди 13 март 2020 г., които са подали заявление в ДП/КП за издаване на нов документ за самоличност.

6.2. Удостоверение по чл. 263, ал. 2 ИК се издава и на избирателите, чиито документи за самоличност са изтекли или изтичат след 13 март 2020 г., ако изтеклият документ за самоличност не се намира в тях и са подали заявление за издаване на нов документ за самоличност в дипломатическо или консулско представителство.

6.3. Удостоверението по чл. 263, ал. 2 ИК следва да съдържа снимка на лицето и върху него изрично следва да се отбелязва от СИК, че лицето е гласувало и да се изписва номерът на секцията, в която избирателят е гласувал.

V. Вписване на избирателите в изборния ден

7. Право да избират народни представители имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

8. Секционната избирателна комисия извън страната проверява дали избирателят е включен в съответния списък за гласуване по чл. 31, ал. 1 ИК.

9. В случай че избирателят е включен в съответния списък за гласуване, секционната избирателна комисия извън страната вписва следните данни: ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, и го допуска до гласуване в изборите за народни представители.

10. Българските граждани с избирателни права, които не са включени в списъка за гласуване по чл. 31, ал. 1 ИК в изборите за народни представители, се дописват от секционната избирателна комисия извън страната в съответния списък за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност и декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа).

10.1. Секционната избирателна комисия извън страната вписва в съответния списък за гласуване следните данни на избирателя от документа му за самоличност: три имена, ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, постоянен адрес в Република България, и допуска избирателя до гласуване.

10.2. В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес в Република България на избирателя, адресът се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация.

11. След пускане на бюлетината за народни представители в избирателната кутия, избирателят се подписва в съответния списък за гласуване.

12. След приключване на изборния ден списъците за гласуване в изборите за народни представители се подписват от председателя и от секретаря на СИК и се подпечатват.

VІ. Получаване на копие от протокола

13. Членовете на секционната избирателна комисия извън страната, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите в изборите за народни представители при поискване получават копие от подписания протокол с резултатите от изборите, подпечатан на всяка страница с печата на комисията и подписан от председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка страница, преди изпращането му в Централната избирателна комисия.

13.1. Подписаният протокол с резултатите от гласуването в изборите за народни представители се копират в избирателната секция.

13.2. Имената и единният граждански номер на лицата, получили копието, се вписват от секционната избирателна комисия извън страната в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря.

VІІ. Лица, които имат право да присъстват в изборния ден

14. При откриване на изборния ден в изборното помещение може да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, избиратели, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

15. По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети – при спазване изискванията на чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 ИК, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2 ИК, и представители на средствата за масово осведомяване.

16. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети – при спазване изискванията на чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 ИК, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2 ИК, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване. На всички се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от ЦИК.

VІІІ. Жалби, сигнали, оспорвания

17. Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване, като откаже вписване на избирател в изборния ден, е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.

18. Секционната избирателна комисия извън страната разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на процеса на гласуване, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала.

19. Действията на секционните избирателни комисии извън страната може да се оспорват пред Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия по електронен път или чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

ІХ. Обявяване на резултатите от гласуването

20. Секционната избирателна комисия извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол с резултатите от изборите за народни представители, подпечатан с печата на комисията и подписан от председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка страница.

Х. Изпращане на резултатите от гласуването

21. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:

- сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия извън страната с резултатите от гласуването в изборите за народни представители (Приложение № 96-НС-чх от изборните книжа);

- сканиран екземпляр от списък за гласуване извън страната в изборите за народни представители (Приложение № 6-НС от изборните книжа).

22. Когато председателят отсъства, задължението за изпращане на документите по т. 21 е на зам.-председателя на СИК. Когато отсъстват и председателят, и зам.-председателят, задължението за изпращане на документите по т. 21 е на секретаря на СИК, а когато отсъстват председателят, зам.-председателят и секретарят на СИК, задължението за изпращане на документите по т. 21 е на определен с решение на комисията неин член.

23. Лицата по т. 21, съответно по т. 22, изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на документите по т. 21.

ХІ. Опаковане, предаване и изпращане на книжата и материалите от гласуване в изборите за народни представители

24. След обявяване на резултатите от гласуването членовете на СИК опаковат изборните книжа и материали в торба, която се завързва. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана поне от две трети от членове на СИК и подпечатана с печата на СИК, така че да не позволява развързването на торбата.

25. Книжата и материалите от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител с приемо-предавателен протокол. Книжата и материалите се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи.

26. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени, и без да се нарушава целостта на пратката.

ХІІ. Публикуване на условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната

27. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната, в които се гласува с хартиена бюлетина, в изборите за народни представители.

28. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната, в които се гласува с хартиена бюлетина, в изборите за народни представители.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения