Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 122-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ – ЕДИНЕН” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН", подписано от Ценко Величков Барев в качеството му на съюзен секретар и представляващ на партията, чрез  пълномощника Румен Александров Иванов, заведено под № 58 на 04 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от определение № 3279/03.09.1945 г.на Софийски областен съд; заверен от съда препис определение № 3371/10.09.1945 г. по дело № 3/1945 г. на Софийски областен съд; заверен от съда препис от решение от 12.08.1991 г. по ф.д. № 3134/1990 г. на СГС - ФО за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 3134/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 32 на „Държавен вестник", бр. 72 от 1991 г., в който е обнародвано решението от 12.08.1991 г. за вписване на промени; извадка от протокол № 54/2011 г. от заседание на Управителния съвет, Централната ревизионна комисия и Постоянното присъствие, проведено на 02.07.2011 г., заверен от партията; извадка от протокол № 12/2011 г. от заседание на Постоянното присъствие, проведено на 3.07.2011 г., заверен от партията; Протокол № 12/2011 г. от заседание на Управителния съвет, Централната ревизионна комисия и Постоянното присъствие, проведено на 02.07.2011 г., с взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. и регистрация в ЦИК с присъствен лист, заверени от партията; протокол № 54/2011 г. от заседание на Постоянното присъствие, проведено на 03.07.2011 г. за потвърждаване на решението на Управителния съвет; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-350 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 26.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 3134/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; удостоверение от 25.07.2011 г. на Централна кооперативна банка - клон София-град, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно от Ценко Величков Барев, издадено на Любен Александров Иванов да представлява партията пред ЦИК;  списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 030 избиратели, подкрепящи регистрацията (броят на имената в списъка е уточнен с опис, представен допълнително на 05.08.2011 г.); допълнително представен на 05.08.2011 г. списък с подписите на 192 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, придружен с молба и опис.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че не е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-691 от 08.08.2011 г. От проверените от ГД  „ГРАО" 13 058 записи в списъка само 3642 са коректни. В изпълнение на дадени указания за допълване на списъка от 08.08.2011 г. е представен допълнителен списък с 427 подписи на избиратели, с което не се изпълняват изискванията на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 и чл. 90, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения