Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1219-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Деяна Викторова Стоянова срещу решение № 24-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-406 от 25.09.2019 г. от Деяна Викторова Стоянова, представляваща инициативен комитет за издигане на Георги Герасимов Стоенелов като независим кандидат за кмет на община Ново село, срещу решение № 24-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин.

С решение № 24-МИ от 24.09.2019 г., Общинска избирателна комисия – Ново село е регистрирала Борислав Тошев Крумов като независим кандидат за кмет на община Ново село за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Според жалбоподателя обжалваното решение е прието от ОИК – Ново село в нарушение на Изборния кодекс, тъй като кандидатурата на независимия кандидат е издигната от инициативен комитет, чийто един член, а именно Георги Пантелеев Георгиев не отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 151, ал. 2 ИК. Жалбоподателят твърди, че с решение № 12-МИ от 13.09.2019 г. ОИК – Ново село е регистрирала инициативен комитет в състав Георги Пантелеев Георгиев, Валентин Методиев Петров и Благуна Йончева Петрова за издигане на Борислав Тошев Крумов като независим кандидат за кмет на община Ново село за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Според жалбоподателя Георги Пантелеев Георгиев като член на инициативния комитет не отговаря на изискването на чл. 151, ал. 2 ИК, тъй като има постоянен адрес на територията на гр. Видин и настоящ адрес на територията на община Ново село. Към административната преписка, изпратена от ОИК – Ново село е приложено становище от председателя на ОИК, който твърди, че след извършена служебна проверка с писмо вх. № 38 от 25.09.2019 г. ОИК – Ново село е уведомена от община Ново село, област Видин, че Георги Пантелеев Георгиев има регистриран постоянен адрес в гр. Видин от 23.07.2010 г. и настоящ адрес от 08.02.2019 г. В становището председателят на ОИК заявява, че ОИК – Ново село не е намерила пречка за регистрацията на инициативния комитет, както и за регистрацията на независимия кандидат Борислав Тошев Крумов.

Жалбата е недопустима, като подадена от лице без правен интерес, тъй като се оспорва решение на ОИК, с което е регистриран като независим кандидат за кмет на община Ново село Борислав Тошев Крумов. В тази връзка жалбоподателя Деяна Викторова Стоянова няма правен интерес от обжалването на решението на ОИК, тъй като няма пряк интерес, който да се засяга от решението на ОИК, което в конкретния случай е позитивно за независимия кандидат Борислав Тошев Крумов. Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 4 ИК е предвидено, че отказът за регистрация може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, от което следва, че позитивното решение на ОИК – Ново село за регистрация на независимия кандидат Борислав Тошев Крумов не подлежи на обжалване. По аргумент от чл. 154 ИК оспореното решение на ОИК – Ново село е изключено от кръга на подлежащите на обжалване решения по реда на чл. 88 ИК. С оглед на горното жалбата, подадена от Деяна Викторова Стоянова е недопустима като подадена срещу неподлежащ на оспорване акт на ОИК и същата следва да се остави без разглеждане.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Деяна Викторова Стоянова, представляваща инициативен комитет за издигане на Георги Герасимов Стоенелов като независим кандидат за кмет на община Ново село, срещу решение № 24-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения