Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1218-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-29) от 02.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 83 (осемдесет и три) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-29) от 02.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 83 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Трите имена
1. Емил Добрев Лозанов
2. Росица Василева Лозанова
3. Петър Киров Божков
4. Добринка Запрянова Божкова
5. Мария Петкова Георгиева
6. Янчо Христозов Янев
7. Марияна Спасова Димитрова
8. Йордан Ангелов Ангелов
9. Яна Иванова Димитрова
10. Иван Димитров Шопов
11. Петър Ангелов Тонев
12. Николай Димитров Николов
13. Велко Вангелов Ташев
14. Ташо Вангелов Ташев
15. Марийка Янкова Ангелова
16. Пламен Димитров Иванов
17. Ангел Петров Здравчев
18. Димитър Георгиев Иванов
19. Кръстю Костадинов Петров
20. Марийка Костадинова Георгиева
21. Петя Георгиева Димитрова
22. Цветелина Запрянова Мечкова
23. Никола Христов Проданов
24. Велика Илиева Шишкова
25. Връбка Петрова Гъркова
26 Станислав Димитров Пенков
27. Желязка Тодорова Шушолова
28. Трифон Радославов Иванов
29. Цонка Петкова Чумпова
30. Ветка Петкова Чумпова
31. Емилия Трифонова Иванова
32. Петко Тодоров Михайлов
33. Николина Танева Попова
34. Дафинка Костадинова Михайлова
35. Гълъбина Кънчева Мурадова
36. Лазар Стоянов Танчев
37. Елин Андреев Чочев
38 Любомир Стоянов Стоицов
39. Софка Борисова Митрева
40. Минка Христева Ангелова
41. Йовка Пенчева Шиванова
42. Татяна Тодорова Алексндрова
43. Калинка Иванова Кошлукова
44. Марина Валентинова Костадинова
45.. Петрана Иванова Ненчева
46. Тодорка Теофилова Дечева
47. Петър Атанасов Андреев
48 Рангел Стоянов Пенов
49. Галина Красимирова Кръстева
50. Рангел Йорданов Маркачев
51. Атанас  Петров Андреев
52. Иванка Димитрова Тошкова
53. Цветан Георгиев Маринчешки
54. Йосиф Атанасов Влашки
55 Руско Георгиев Генчев
56. Връбка Георгиева Генчева
57. Елена Борисова Ликова
58. Неда Павлова Генчева
59. Гинка Петкова Борисова
60. Стойчо Иванов Ангелов
61. Цветелина Василева Попова
62. Петранка Спасова Налбанска
63. Илияна Георгиева Стамболиева
64. Атанас Димов Атанасов
65 Иван Илинов Младенов
66. Петко Николов Ликов
67. Велка Стоянова Арабаджийска
68. Димитър Георгиев Даков
69. Димитър Иванов Маджаров
70. Николай Димитров Димитров
71. Ганка Петкова Тучева
72. Гинка Петкова Льолева
73. Дафинка Костадинова Койчева
74. Георги Атанасов Дивров
75. Атанас Вълков Калинчев
76. Петър Стоянов Петров
77. Мария Петрова Петрова
78. Ани Стефанова Кавазова
79. Йордан Стоянов Кацаров
80. Здравка Петрова Ковачева
81. Петя Георгиева Чорбова
82. Георги Петров Мутаров
83. Антония Христофорова Добрева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения