Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1217-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Смолян, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-430 от 26.09.2019 г. от Шинка Андреева Щинкова – член на ОИК – Смолян, назначена с Решение № 641-МИ от 21 август 2019 г. на ЦИК, с искане за освобождаването й от състава на ОИК – Смолян, област Смолян, поради настъпила несъвместимост със заеманата от нея длъжност, по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Смолян, област Смолян, Шинка Андреева Щинкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения