Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1215
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1 от 21 март 2014 г. на ЦИК за номерацията на решенията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1 от 21 март 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. Създава се нова т. 3.

„3. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове референдуми, се номерират, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения относно съответния вид референдум: НР - за национален референдум; МР - за местен референдум."

2. Точка 3 става т. 4 и се изменя така:

„4. Когато решенията по т. 2 и т. 3 се отнасят до два или повече видове избори и/или референдуми, съответните съкращения се поставят едно след друго, като се отделят с наклонена черта".

3. Точка 4 става т. 5.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения