Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1215
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1 от 21 март 2014 г. на ЦИК за номерацията на решенията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1 от 21 март 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. Създава се нова т. 3.

„3. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове референдуми, се номерират, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения относно съответния вид референдум: НР - за национален референдум; МР - за местен референдум."

2. Точка 3 става т. 4 и се изменя така:

„4. Когато решенията по т. 2 и т. 3 се отнасят до два или повече видове избори и/или референдуми, съответните съкращения се поставят едно след друго, като се отделят с наклонена черта".

3. Точка 4 става т. 5.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения