Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1214-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-438/26.09.2019 г. от Лилия Живкова Евтимова-Алексиева – упълномощен представител на КП „БСП за България“, област Кюстендил, с искане за промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил, като на мястото на Валери Евтимов Тотевски – член на ОИК - Кюстендил, да бъде назначен Добри Пламенов Божков.

Към предложението са приложени: заявление от Валери Евтимов Тотевски за освобождаването му като член на ОИК – Кюстендил, поради лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Добри Пламенов Божков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил, Валери Евтимов Тотевски, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил, Добри Пламенов Божков, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения