Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1213-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-135 от 26.09.2019 г. от Любомир Петров Бойчев – организационен секретар на  ПП „ГЕРБ“ и представляващ партията с пълномощно на ОИК - Родопи, област Пловдив.

С предложението се иска освобождаването на Евелина Русчева Божикова, назначена с Решение № 721-МИ от 23.08.2019 г. като председател на ОИК – Родопи. Предлага се за председател на ОИК – Родопи да бъде назначена за председател Таня Атанасова Бочукова.

Към предложението са приложени: заявление от Евелина Русчева Божикова за освобождаването й като председател на ОИК – Родопи; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Таня Атанасова Бочукова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Евелина Русчева Божикова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Таня Атанасова Бочукова, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения