Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1212-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 39 от 30.10.2014 г., на 02.10.2014 г. са предоставени удостоверение за актуално състояние и списъкът на технически носител, от сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ", представлявано от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недова Нанова - членове на председателския съвет на сдружението, чрез упълномощения представител Албена Ивчова Велчева, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 30.09.2014 г. по ф.д. № 6838/2006 г. на СГС, VІ-22 с-в; пълномощно от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова в полза на Албена Ивчова Велчева и пълномощно от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова в полза на 21 (двадесет и едно) лица - представители на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 39 от 02.10.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 17 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице има ЕГН... от 11 цифри; три лица са регистрирани като наблюдатели от „Федерация на независимите студентски дружества".

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 упълномощени представители на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Милко Запрянов Димитров
2. Кемал Шейрадов Чилджиев
3. Лазар Васков Грънчаров
4. Филиз Шефикова Яшарова
5. Стефан Митков Тенев
6. Мариян Ангелов Тодорв
7. Радослава Михайлова Кашъмова
8. Орлин Иванов Йордаянов
9. Момчил Орлинов Йорданов
10. Юлия Методиева Димитрова
11. Емил Руменов Михайлов
12. Албена Ивчова Велчева
13. Ани Методиева Димитрова
14. Силвия Тодорова Филипова
15. Данчо Бориславов Якимов
16. Емилия Любенова Якимова
17. Николай Росенов Маринов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Величко Владимиров Янков Невалиден ЕГН
2. Даниела Михайлова Михайлова Регистрирана като наблюдател с Решение № 954/17.09.2014 г. от „Федерация на независимите студентски дружества" и има издадено удостоверение
3. Севда Недкова Нанова Регистрирана като наблюдател с Решение № 954/17.09.2014 г. от „Федерация на независимите студентски дружества" и има издадено удостоверение
4. Методи Трайков Димитров Регистрирана като наблюдател с Решение № 954/17.09.2014 г. от „Федерация на независимите студентски дружества" и има издадено удостоверение

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1233-НС/

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения