Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1211-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 100-НС от 29.09.2014 г. на РИК - Русе

Постъпила е жалба с вх. № 202 от 30.09.2014 г. от от Мариян Йорданов Димитров, водач на листата на коалиция „Левицата и Зелена партия" в 19. МИР - Русенски, срещу решение № 100-НС на РИК - Русе, от 29.09.2014 г., с което е отхвърлена жалба от същото лице с вх. № 185 от 29.09.2014 г. по описа на РИК - Русе.

Производството е по чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 58 от ИК.

В жалбата си до РИК - Русе, жалбоподателят твърди, че има поставени агитационни материали върху билбордове, както и върху „Афишни колони" и „Информационни табла", определени със заповед на кмета на община Русе за разлепяне на предизборни агитационни материали, на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сгради, в които ще има изборни помещения. В тази връзка жалбоподателят моли РИК - Русе, да постанови решение, с което да задължи партиите, коалициите и кандидатите, чиито агитационни материали са поставени в такава близост до изборни помещения, да ги премахнат до 6 часа на 5 октомври 2014 г., т.е. преди началото на изборния ден. Също така жалбоподателят настоява кметът на община Русе да създаде организация за премахването им в същия срок, както и да информира РИК - Русе, дали има поставени други агитационни материали, които в началото на изборния ден ще са на по-малко от 50 метра от входа на сгради, в които ще има изборни помещения.

В свое заседание от 29.09.2014 г. РИК - Русе, е разгледала жалбата и на основание чл. 72 ал. 1 т. 20 от ИК я е отхвърлила, тъй като е установила, че към момента на разглеждането липсват данни за извършено нарушение на ИК.

В жалбата си до ЦИК жалбоподателят Мариян Димитров иска отмяна на решение № 100-НС на РИК - Русе, като немотивирано и незаконосъобразно и претендира за постановяване на ново решение, като повтаря исканията, съдържащи се в първоначалната му жалба до РИК - Русе.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички книжа и с обстоятелствата по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна и РИК - Русе, правилно е преценила, че няма нарушение на никоя от нормите на ИК. Не е необходимо РИК - Русе, да задължава със свое решение партиите, коалициите и независимите кандидати да отстранят до началото на изборния ден агитационните си материали, намиращи се на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която има изборно помещение, защото това тяхно задължение произтича от чл. 184, ал. 1 от Изборния кодекс. Не е необходимо също така РИК - Русе, да указва каквото и да е на кмета на общината в тази връзка, тъй като чл. 186, ал. 1 от ИК го задължава да предприеме необходимите действия, ако това се наложи. Не съществуват необходимите правни основания отговорните институции да предприемат превантивни действия само поради хипотезата, че е възможно партиите, коалициите и независимите кандидати да не изпълнят своите задължения и да нарушат чл. 184, ал. 1 от ИК. Законодателят ясно е определил реда, по който институциите трябва да действат в такъв случай и всяко заинтересовано лице би могло да сезира съответната секционна избирателна комисия в изборния ден по реда на чл. 184, ал. 2 от ИК.

Поради горното и на основание чл. 73, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 202 от 30.09.2014 г. от Мариян Йорданов Димитров срещу решение 100/29.09.2014 г. на РИК - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения