Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1210-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Йоанна Валентинова Йовева - преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, срещу Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г. - и двете, постановени от Общинска избирателна комисия - Белослав, област Варна

В Централната избирателна комисия (ЦИК) по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-10-128 от 25.09.2019 г. от Йоанна Валентинова Йовева - преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, срещу Решение № 59 от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Белослав, област Варна, в частта, в която комисията е регистрирала Стефан Бориславов Игнатов (под № 11) и Стойчо Желязков Желязков (под № 12) като кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, и срещу Решение № 60 от 24.09.2019 г. на ОИК – Белослав, в частта, в която комисията е отказала да регистрира Стефан Бориславов Игнатов (под № 3) и Стойчо Желязков Желязков (под № 4) като кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

След дадени указания, преписката по жалбата е окомплектована от ОИК - Белослав и изпратена по електронната поща на ЦИК, като е заведена с вх. № МИ-15-429/26.09.2019 г.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка:

В ОИК - Белослав е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа от ПП „ГЕРБ“, с вписани 13 (тринадесет) кандидати за участие в изборите за общински съветници, в което лицата Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков са съответно под № 11 и № 12, като същото е входирано под №10/24.09.2019 г., в 15:55 ч. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници в община Белослав на 27.10.2019 г. Към предложението са били приложени всички необходими документи - заявление-декларация (Приложение № 65-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински съветник в община Белослав – 13 бр., пълномощно, представено в заверено копие от лицето, упълномощено да представлява партията пред общинската избирателна комисия – 2 бр., както предложение на електронен носител - 1 бр.

При извършената проверка, ОИК - Белослав е съобразила, че за дванадесет от общо 13-те кандидати в листата на ПП „ГЕРБ“, са представени всички необходими документи и са изпълнени законовите изисквания. За един от кандидатите комисията е преценила, че не отговаря на изискванията за уседналост. В тази връзка, ОИК - Белослав е постановила Решение № 59 от 24.09.2019 г., с което е регистрирала дванадесет кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“, сред които са и посочените по-горе лица - Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков, и е отказала регистрацията на един от кандидатите.

На 24.09.2019 г., в ОИК - Белослав е постъпило предложение за регистриране на кандидатска листа от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, с вписани 8 (осем) кандидати за участие в изборите за общински съветници, в което отново фигурират лицата Стефан Бориславов Игнатов (под № 3) и Стойчо Желязков Желязков (под № 4), като същото е входирано под входирано под № 11/24.09.2019 г., в 16:55 ч. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници в община Белослав на 27.10.2019 г. Към предложението са били приложени всички необходими документи - заявление-декларация (Приложение № 65-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински съветник в община Белослав – 8 бр., пълномощно, представено в заверено копие от лицето, упълномощено да представлява партията пред общинската избирателна комисия – 2 бр., както и предложение на електронен носител – 1 бр.

При извършената проверка, ОИК - Белослав е съобразила, че за шест от общо 8-те кандидати в листата на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, са представени всички необходими документи и са изпълнени законовите изисквания. В тази връзка, ОИК - Белослав е постановила Решение № 60 от 24.09.2019 г., с което е регистрирала шест кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“. По отношение на двама от кандидатите - лицата Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков, комисията е преценила, че е налице законова пречка да бъдат регистрирани, поради което е отказала регистрацията им, със следните мотиви : „Двамата кандидати за общински съветници Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков са подали заявление-декларации за кандидат за общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“ входирано с вх. № 10/24.09.2019 год. в 15.55часа. В 16.55 часа същия ден е входирано предложение с вх. № 11/24.09.2019 г. на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ с приложени заявления-декларации от същите кандидати (Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков) в листата за общински съветници на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“. Съгласно чл. 413, ал. 1 от ИК - кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район и съгласно чл. 414, ал. 5: Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на ал. 3 или 4, действителна е първата регистрация“.

Жалбоподателят твърди, че в обжалваните им части, Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г. са незаконосъобразни и нецелесъобразни, тъй като при постановяването им, ОИК - Белослав е допуснала процесуални нарушения и нарушения на императивни разпоредби на Изборния кодекс, както и на моралните норми. Наведени са доводи, че на проведеното заседание на 24.09.2019 г., ОИК - Белослав не е разгледала всички факти и обстоятелства около регистрацията на подадените заявления съответно от ПП „ГЕРБ“ и ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“. По-конкретно се твърди, че ОИК - Белослав неоснователно е отказала да приеме подписаните от лицата Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков декларации, че отказват да бъдат регистрирани като кандидати за общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“, които декларации те са направили опит да депозират пред комисияата преди постановяването на Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г..

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г., постановени от ОИК - Белослав, в обжалваните им части.

След като се запозна с всички относими документи по преписката, въз основа на които ОИК - Белослав е постановила Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г. в обжалваните им части, ЦИК счита че жалбата е допустима, а разгледана по същество - основателна.

При така установена фактическа обстановка, ЦИК счита, че ОИК - Белослав е следвало да приеме и да обсъди подписаните от лицата Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков декларации, в които те изрично изявяват воля, че не желаят да бъдат регистрирани като общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“.

Ето защо, ЦИК счита, че следва да отмени Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г., постановени от ОИК – Белослав, в обжалваните им части, със задължителни указания Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков да бъдат регистрирани като кандидати за общински съветници от листата на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г., постановени от ОИК - Белослав, в обжалваните им части.

ВРЪЩА преписката на ОИК - Белослав, за произнасяне съобразно задължителните указания в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения