Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1210-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнали срещу разпространение на предизборен плакат на „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД“

По електронната поща са постъпили два сигнала срещу предизборен плакат на „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" - партия, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Единият сигнал - с входящ № НС-18-87/01.10.2014 г., е от сдружение „Институт за развитие на публичната среда", подписан от Антоанета Цонева - председател на Управителния съвет. В него се твърди, че визията на плаката на „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД", срещу който е насочен сигналът, е в разрез с чл. 183, ал. 4 от ИК. Вторият сигнал - с входящ № НС-22-388/02.10.2014 г., е от името на Яна Цонева и в него се твърди, че плакатът е расистки, а искането е незабавно да бъде отлепен навсякъде, а партията да бъде подведена под отговорност за него.

В сигнала на ИРПС се посочва, че от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" са потвърдили, че този плакат се разпространява за целите на предизборната агитация на партията. Твърди се, че плакатът е разлепен на много и различни места в София.

Централната избирателна комисия приема, че съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК е компетентен да се произнесе по горните сигнали.

На плаката са заснети мъж, жена и дете с тъмен цвят на кожата, облечени в български национални носии. Над техните изображения стои надпис: „Не, благодаря" и под него: „Избирам № 3" и „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД".

Централната избирателна комисия преценява, че плакатът определено внушава, че хора с различен цвят на кожата не трябва да бъдат приемани за наши сънародници и че този е смисълът на текста „Не, благодаря". Подобно внушение противоречи на чл. 6, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България, както и на принципите и ценностите на Европейския съюз, поради което следва да се установи нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс - изображенията на плаката накърняват добрите нрави. Освен това информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, заема на плаката значително по-малко от 10% от лицевата площ на агитационния материал, с което се нарушава нормата на чл. 183, ал. 2 от ИК.

Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД". Следователно ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" следва да понесе отговорността за нарушаване на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.

След установяване на нарушението Централната избирателна комисия трябва да уведоми областния управител за премахване на плакатите в столичните райони.

Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което Централната избирателна комисия осъществява правомощията си по изборния процес в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител, Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя - ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД".

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 495 и 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., а именно: предизборен плакат на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД", разпространяван на различни агитационни табла в град София по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

УКАЗВА на областния управител на област София да разпореди премахването на плакатите съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Борис Филипов Иванов - отговорен секретар, като представител на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД", с адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Стефан Стамболов № 5, ет. 3.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения