Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 121-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", подписано от Лютви Ахмед Местан в качеството на председател и представляващ партията, чрез упълномощения представител Мустафа Сали Карадайъ, заведено под № 7 на 8 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

В заявлението е посочено длъжностното лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания, а именно Мустафа Сали Карадайъ.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 02.04.2014 г. от СГС - ФО, VI-12 състав, по ф.д. № 2574/1990 г.;

2. декларация - образец от подписа на представляващия партията;

3. декларация - образец от печата на партията;

4. платежно нареждане, издадено от Търговска банка DBank (Търговска банка Д АД) от 03.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-380 от 02.04.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

6. удостоверение с изх. № РИД-001-514 от 03.04.2014 г. на Търговска банка Д АД, Регионален финансов център - София, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6020 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. пълномощно № 79 от 08.04.2014 г., с което представляващият партията Лютви Ахмед Местан упълномощава Мустафа Сали Карадайъ да подписва и да подава заявления и други документи по Изборния кодекс във връзка с регистрацията на ПП „Движение за права и свободи" (ДПС) в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като:ДПС - Движение за права и свободи.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-18 от 09.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Движение за права и свободи".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ДПС - Движение за права и свободи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения