Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1209-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии срещу агитационен клип на партия „ЗЕЛЕНИТЕ“, излъчван по bTV в предизборната агитация за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-478 от 01.10.2014 г., с който ни е изпратен по компетентност предизборен клип на партия „ЗЕЛЕНИТЕ", излъчен на 1 октомври 2014 г. от 07:30:00 ч. до 07:30:16 ч. по програма bTV на доставчика на медийни услуги „БТВ медиа груп" ЕАД. Към сигнала е приложен технически носител - 1 бр. DVD. В сигнала се сочи, че в предизборния клип се съдържа фразата „И свобода за конопа!", което би могло да се приеме за пряка реклама на наркотични вещества и растения, попадащо под забраната на чл. 70 от ЗКНВП. Сигналът е изпратен до Централната избирателна комисия във връзка с постъпил в СЕМ сигнал от Общинския съвет по наркотични вещества - Благоевград. В посочения сигнал на Общинския съвет по наркотични вещества - Благоевград, се съдържа оплакване, че не е допустимо и провокативно подобно използване на темата за легализация употребата на коноп, като начин за печелене на гласоподаватели.

Централната избирателна комисия след запознаване със съдържанието на видеозаписа установи, че изпратеният материал представлява агитационен материал, който съдържа директен призив за подкрепа на партия „ЗЕЛЕНИТЕ" на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В предизборния клип действително се съдържа призив „И свобода за конопа!" непосредствено преди задължителното послание „Купуването и продаването на гласове е престъпление". Несъмнено е посланието, съдържащо се в клипа, с което се призовава за разрешаване свободната употреба на растението коноп с оглед наркотичното му действие.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите с наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина;

3. Списък III - Рискови вещества.

Съгласно чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в Списък І за растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина е включено растението коноп (канабис, марихуана).

Съгласно чл. 28 от ЗКНВП се забранява добиването на коноп. Съгласно чл. 70 от ЗКНВП се забранява пряката и непряката реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗКНВП и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Централната избирателна комисия приема, че с излъчването на този предизборен агитационен клип, съдържащ директен призив за разрешаване употребата на наркотично вещество, се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение последно от Изборния кодекс. В случая нарушението произтича пряко от противоречието на този призив със забраните по чл. 28 и чл. 70 от ЗКНВП. Добрите нрави са морална категория, според която в обществото са възприети за приемливи определени нравствени ценности. Такава морална ценност е неупотребата на наркотични вещества. В този смисъл провокативното използване на темата за легализация на определено наркотично вещество като начин за печелене на гласоподаватели е недопустимо и накърнява добрите нрави.

Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая партия „ЗЕЛЕНИТЕ".

Съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия е органът, който трябва да постанови спиране на разпространението на агитационния клип, тъй като разпространението му е в повече от един изборен район.

Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което ЦИК осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя - партия „ЗЕЛЕНИТЕ".

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 183, ал. 4, чл. 495, 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., а именно: агитационен клип на партия „ЗЕЛЕНИТЕ", излъчен по БТВ на 1 октомври 2014 г. от 07:30:00 ч. до 07:30:16 ч. по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен клип на партия „ЗЕЛЕНИТЕ" в електронните медии и интернет.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на партия „ЗЕЛЕНИТЕ", регистрирана по ф.д. № 622/2008 г. по описа на СГС-ФО, VІ-3 с-в, БУЛСТАТ 175640588, с адрес за кореспонденция гр. София, кв. „Овча купел", ул. „Земеделска" 1, ет. 2, ап. 4, представлявана от Петко Костадинов Ковачев, ЕГН ..., Андрей Николаев Ковачев, ЕГН ..., и Деница Петрова Петрова, ЕГН ....

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението да се изпрати на БНТ, БТВ, Нова телевизия и СЕМ за изпълнение (спиране излъчването на агитационния клип на партия „ЗЕЛЕНИТЕ").

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения