Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1207-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от политическа партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, чрез Наталия Велева Тодорова – пълномощник и от Стоян Весков Русев, срещу Решение № 98-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Шумен, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-129 от 25.09.2019 г. от политическа партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, чрез Наталия Велева Тодорова – пълномощник и от Стоян Весков Русев, срещу Решение № 98-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Шумен, област Шумен, в частта му по т. ІІ, в която е отказана регистрацията на кандидат за позиция № 2 – Стоян Весков Русев от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ВОЛЯ“.

В т. ІІ от обжалваното решение Общинска избирателна комисия – Шумен е отказала да регистрира като кандидат за общински съветник посочения на позиция № 2 от кандидатската листа Стоян Весков Русев от партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Шумен, насрочени на 27 октомври 2019 г.

Като основание за отказа ОИК – Шумен е посочила, че по отношение на Стоян Весков Русев е налице забраната по чл. 3, ал. 3 ИК, където е посочено, че едно лице не може да участва в повече от едно качество в един избор, тъй като същият е член на Общинска избирателна комисия – Каспичан.

Жалбоподателите считат, че ОИК – Шумен неправилно е приложила закона, тъй като не са налице основанията за приложение на посочената разпоредба и постановения въз основа на нея отказ за регистрация.

В жалбата се твърди, че Стоян Весков Русев е подал заявление до ЦИК на 24 септември 2019 г., с което е заявил желанието си да бъде освободен от длъжността член на ОИК – Каспичан, поради участието му в листата за общински съветници на ПП „ВОЛЯ“ за община Шумен. Твърди се също така, че заявлението е изпратено и до съответната ОИК – Каспичан, както и че същото е било сведено и до знанието на ОИК – Шумен. В жалбата се релевират доводи, че самото подаване на заявлението за оттегляне от длъжността член на ОИК, представлява оставка по смисъла на чл. 51, ал. 2, т. 1 ИК, който е приложим за членовете на ОИК. Следователно пълномощията на член на ОИК се прекратяват предсрочно при подаване на оставка, каквато Стоян Весков Русев е подал до ЦИК. С подаването на оставката си пред ЦИК пълномощията на същия като член на ОИК се прекратявали предсрочно. Цитират практика на Конституционния съд в тази насока.

С оглед на горното жалбоподателите считат, че ОИК – Шумен е била изправена пред ясната воля на Стоян Весков Русев, че не желае да изпълнява длъжността член на ОИК в друга община и следователно ОИК – Шумен не е следвала да откаже регистрацията на същия кандидат.

Според жалбоподателите не е била налице пречка Стоян Весков Русев да бъде регистриран като кандидат, тъй като лицето е упражнило законоустановеното си право да подаде оставка пред компетентния административен орган (ЦИК), която не се нуждае от насрещен акт (решение на ЦИК), за да влезе в сила. Правомощията на лицето като член на ОИК според тях са били прекратени по силата на едностранното му волеизявление, адресирано до ЦИК и следователно лицето не е имало друго качество (член на ОИК), тоест няма нарушение на ограничението да участва повече от едно качество в едни избори, поради което не е налице и основанията за приложението на чл. 3, ал. 3 ИК.

Жалбоподателите правят искане Централната избирателна комисия да отмени Решение № 98-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Шумен единствено в частта по т. ІІ, в която е отказана регистрацията на кандидат за позиция № 2 (Стоян Весков Русев) от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ВОЛЯ“ и да бъде указано на ОИК – Шумен да регистрира Стоян Весков Русев като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ВОЛЯ“ на посочената в подадено до ОИК – Шумен предложение позиция в листата.

Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Шумен цялата преписка за постановяване на обжалваното решение и след като се запозна с приложените документи към нея, счита че жалбата е допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лица с правен интерес от обжалването. Разгледана по същество същата е и основателна поради следното:

Безспорно е установено, че към 24 септември 2019 г. Стоян Весков Русев е бил член на ОИК – Каспичан, назначен с Решение № 664-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК. Същият е бил включен в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ВОЛЯ“ за община Шумен на позиция № 2. С вх. № МИ-15-394 от 24 септември 2019 г. (изпратено в 17,03 ч.) по електронната поща в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Стоян Весков Русев с искане за освобождаването му като член на ОИК – Каспичан, област Шумен поради участието му в листата на ПП „ВОЛЯ“ за общински съветници на територията на община Шумен в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. С Решение № 1188-МИ от 25 септември 2019 г. Централната избирателна комисия го освобождава като член на ОИК – Каспичан. Няма данни към момента на постановяване на обжалваното решение на ОИК – Шумен същата да е била информирана за подаденото заявление от Стоян Весков Русев за освобождаване му като член на ОИК, поради което след като е констатирала, че по отношение на Русев е налице хипотезата на чл. 3, ал. 3 ИК, е постановила отказ да го регистрира като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ВОЛЯ“.

Независимо от горното Централната избирателна комисия счита, че към момента на постановяване на обжалваното решение, е било налице правно-валидно волеизявление от страна на Стоян Весков Русев за прекратяване на членството му като член на ОИК – Каспичан, обективирана в подаденото от същия заявление до ЦИК, поради което в конкретния случай не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 ИК по отношение на същия. Заявлението е изпратено до ЦИК на 24 септември 2019 г. в 17,03 ч., а решението на ОИК – Шумен е взето в 21,50 ч. и публикувано на интернет страницата на комисията в 21,56 ч. С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че преписката следва да се върне на ОИК – Шумен с указание да регистрира лицето Стоян Весков Русев като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ВОЛЯ“ на посочената в подаденото от партията предложение позиция в листата.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 98-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Шумен в частта по т. ІІ, в която е отказана регистрацията на Стоян Весков Русев като кандидат в позиция № 2 от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ВОЛЯ“.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Шумен за ново произнасяне, съобразно указанията в мотивите към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения