Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1207-ПВР/МИ/ЕП
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от Общинска избирателна комисия - Попово, с вх. № ЕП-14-57 от 01.10.2014 г. на ЦИК , за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Искането е във връзка с произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, на 12 октомври 2014 г.и прибирането на книжата и материалите от частичния избор в същото помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

С вх. № ПВР/-14-6/02.10.2014 г. е постъпило искане от Общинска избирателна комисия - Попово, за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., поради необходимост да се вземе печат за нуждите на СИК в с. Гагово при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, на 12 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., и т. 17 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., стая № 407-А в сградата на община Попово, за да се вземе печат за нуждите на СИК в с. Гагово при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, на 12 октомври 2014 г.

След изваждане на печата на СИК - Гагово, помещението се запечатва незабавно по описания по-долу ред.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., стая № 507 в сградата на община Попово, за да се поставят в него изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определени със заповед № З-14-782 от 25.09.2014 г. на кмета на общината заповед длъжностни лица от общинската администрация.

След отваряне на помещението и прибирането в него на изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Гагово, последното задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс и от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещенията и прибирането на книжата и материалите в тях се съставят протоколи съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК и т. 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения