Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1206-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Любен Николов Лагадов, преупълномощен представител на партия „Съюз на демократичните сили“ за община Стамболийски, срещу Решения №№ 61-МИ, 62-МИ и 63-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-127 от 25.09.2019 г. от Любен Николов Лагадов, преупълномощен представител на партия „Съюз на демократичните сили“ за община Стамболийски срещу Решения №№ 61- МИ, 62-МИ и 63-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив.

С Решение № 61-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Стамболийски е отказала да регистрира кандидата за кмет на община Стамболийски в община Стамболийски, издигнат от партия „Съюз на демократичните сили“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ОИК - Стамболийски обосновава приетото решение, съответно постановения отказ с липсата на представителна власт на Любен Николов Лагадов.

С Решение № 62-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Стамболийски е отказала да регистрира кандидата за кмет на кметство с. Куртово Конаре в община Стамболийски, издигнат от партия „Съюз на демократичните сили“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ОИК - Стамболийски обосновава приетото решение, съответно постановения отказ с липсата на представителна власт на Любен Николов Лагадов.

С Решение № 63-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Стамболийски е отказала да регистрира кандидати за общински съветници в община Стамболийски, издигнат от партия „Съюз на демократичните сили“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ОИК - Стамболийски обосновава приетото решение, съответно постановения отказ с липсата на представителна власт на Любен Николов Лагадов.

Жалбоподателят твърди, че решенията са незаконосъобразни и моли за отмяна на същите. Сочи, че ОИК - Стамболийски с постановените откази е нарушила императивните разпоредби на чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК и указанията, съгласно решение № 943–МИ от 02 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия

Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Стамболийски всички относими документи по преписките за постановяване на обжалваните решения и след като се запозна с тях счита че жалбата е допустима, като подадена от лице с правен интерес и разгледана по същество и същата е основателна.

Видно от входящи регистри на кандидатите, на ОИК - Стамболийски за кмет на община, за кметове на кметства и за общински съветници се установява, че документите предмет на обжалваните решения са приети от ОИК - Стамболийски без забележки, като са подадени от жалбоподателя Любен Николов Лагадов съгласно приложеното пълномощно на 24 септември 2019 г. От което се налага извода, че при приемането на документите общинската избирателна комисия не установява нередовност на същите по смисъла на т. 31 от решение № 943–МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК и не са предоставени указания на вносителя.

Като взе предвид изложеното, и след като се запозна с правомощията предоставени на Любен Николов Лагадов, съгласно представените в преписките пълномощни ЦИК приема, че Любен Николов Лагадов има представителна власт да регистрира кандидати от партия „СДС“ в ОИК - Стамболийски. Предвид което постановените решения №№ 61, 62 и 63-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК - Стамболийски са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени, като преписката бъде върната на ОИК за ново произнасяне по предложенията на партия „СДС“ за регистрация на кандидати за кмет на община Стамболийски, кмет на кметство с. Куртово Конаре и кандидати за общински съветници в община Стамболийски.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решения № № 61, 62, 63-МИ от 24 септември 2019 г. на ОИК – Стамболийски.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Стамболийски за ново произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения