Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1205-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Демократична България – обединение, представлявана от Надежда Друмева Бобчева и Златко Стефанов Куртев, срещу Решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Силистра, област Силистра

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № МИ-15-411 от 25.09.2019 г. от Демократична България – обединение, представлявана от Надежда Друмева Бобчева и Златко Стефанов Куртев, срещу Решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Силистра, област Силистра. С обжалваното решение ОИК – Силистра е отказала регистрация на кандидата за общински съветник под номер единадесет в листата на коалиция Демократична България – Обединение Жоро Тодоров Иванов поради открита несъвместимост съгласно чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс (ИК), а именно същият е член на ОИК – Алфатар.

Жалбоподателите намират, че не е налице несъвместимост по смисъла на чл. 81, във връзка с чл. 66, ал. 1 ИК. Считат, че несъвместмостта е специален термин, уреден в ИК, с който се обозначава специфичен конфликт на интереси. Според тях разглеждания случай не попада в хипотезата на наложената забрана – Жоро Тодоров Иванов е член на ОИК – Алфатар и същевременно кандидат за общински съветник в община Силистра.

Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Силистра и да постанови решение за вписване на Жоро Тодоров Иванов като кандидат за общински съветник от листата на Демократична България – Обединение под номер единадесет в кандидатската листа.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка: С Решение № 693-МИ от 23.08.2019 г. ЦИК е назначила ОИК – Алфатар. Като член на комисията е назначен и Жоро Тодоров Иванов. На 21 септември 2019 г. в ОИК – Силистра е постъпило предложение от коалиция Демократична България – Обединение (Да България, ДСБ, Зелено движение) за регистрация на кандидатска листа за общински съветници. В кандидатската листа под номер единадесет е вписан Жоро Тодоров Иванов. Той е подписал заявление-декларация, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински съветник в община Силистра. Към 26 септември 2019 г. Жоро Иванов е член на ОИК – Алфатар и не е подавал молба за освобождаване. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 3 ИК член на ОИК не може да бъде кандидат, както в същата община, така и в друга община. Общинската избирателна комисия правилно при приемане на оспорваното решение е съобразила резултата от извършената проверка за наличието на несъвместимост на кандидата.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Демократична България – обединение, представлявана от Надежда Друмева Бобчева и Златко Стефанов Куртев, срещу Решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Силистра, област Силистра.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Силистра.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра чрез ОИК – Силистра в тридневен срок от обявяването му


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения