Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1204-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Паунка Захариева Костова срещу решение № 99 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Свищов, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-404 от 25.09.2019 г. от Паунка Захариева Костова, председател на инициативния комитет за издигане на кандидат за кмет на кметство Хаджидимитрово, община Свищов.

С решение № 99 от 24.09.2019 г., Общинска избирателна комисия – Свищов е отказала да регистрира Митко Ангелов Георгиев – независим кандидат за кмет на кметство с. Хаджидимитрово в община Свищов, предложен от инициативен комитет, представляван от Паунка Захариева Костова за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Мотивът на ОИК за постановяване на този отказ е, че при проверка на предоставения списък с 156 избиратели, включващ техните подписи, ТЗ „ГРАО“ Велико Търново е установила нула коректни записа, тъй като не са спазени изискванията на Раздел І и Раздел ІІІ от Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г. на ЦИК. Тази проверка е обективирана в протокол от 24.09.2019 г., на основание на която ОИК е приела, че не е изпълнено изискването на чл. 416, ал. 1, т. 2, буква „в“ ИК. При тази фактическа обстановка на заявителя са дадени указания по телефон да коригира установените несъответствия в срок до 17,00 ч. на 24.09.2019 г., но такива не са внесени в указания срок. Представената подписка в електронен вид е изготвена в нарушение на изискванията за форма и структура на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат, определени в чл. 416 ИК и Решение № 943-МИ от 2.09.2019 г. на ЦИК.

Нередовностите в предоставените документи, които не са отстранени след дадените указания и в посочения срок, са основание за отказ от регистрация на независимия кандидат за кмет на кметство с. Хаджидимитрово, община Свищов, Митко Ангелов Георгиев.

Жалбоподателят счита, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно и иска неговата отмяна, както и постановяване на ново решение с което да бъде регистриран за участие в изборите, предложения от инициативния комитет кандидат Митко Ангелов Георгиев.

Жалбоподателят счита, че неспазването на техническото изискване за представяне на подписите в съответен електронен вид не е основание за постановяване на отказ за регистриране на кандидата. Според него това е чисто техническо изискване, а проверката би могла да бъде извършена и по представената подписка на хартиен носител. Жалбоподателят също така смята, че тези технически изисквания не се извеждат от нормите на Изборния кодекс, а са определени с решения на ЦИК. Жалбоподателят смята, че уведомяването за техническото несъответствие е направено 10 мин. преди изтичане на крайния срок за регистрация и това го прави практически неизпълнимо.

Централната избирателна комисия след като се запозна с преписката по жалба с вх. № МИ-15-404 от 25.09.2019 г. установи следното: жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес и в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

При взимане на решение № 99 от 24.09.2019 г. ОИК – Свищов е взела под внимание протокол на ТЗ „ГРАО“ Велико Търново според който от общо 156 избиратели по представения за проверка списък в електронен формат, са установени нула коректни записи. Причината за това е, че не са спазени изискванията на Раздел І и Раздел ІІІ от Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г. на ЦИК. В правомощията на ЦИК съгласно чл. 57, ал. 1, т. 35 ИК е да определи формата и структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Следователно доводът на жалбоподателя, че решението на ЦИК е постановено при липса на компетентност, е неправилен. Жалбоподателят, подавайки своите документи в последния ден за регистрация (24.09.2019 г.) сам се е поставил в невъзможност да изпълни указанията на ОИК – Свищов и да отстрани нередовностите.

В хода на разискванията в зала на редовно заседание на Централната избирателна комисия, проведено на 26.09.2019 г., постъпи обратно предложение за решение жалбата да бъде уважена като основателна и ЦИК да отмени решение № 99 от 24.09.2019 г. на ОИК – Свищов, като незаконосъобразно и неправилно. Проведеното гласуване на новото предложение за решение, направено в зала не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 – Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева, а „ПРОТИВ“ 6 членове - Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и Стефка Стоева.

При проведеното гласуване на основното предложение за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове – Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и Стефка Стоева, а „ПРОТИВ“ 5 членове – Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Свищов в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения