Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1203-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Росен Раденков Димитров – упълномощен представител на КП „БСП за България“, срещу Решение № 82 от 22.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-395 от 24.09.2019 г. от Росен Раденков Димитров – упълномощен представител на КП „БСП за България“, срещу Решение № 82 от 22.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Кюстендил, област Кюстендил, в частта, в която комисията е отказала да регистрира Симеонка Асенова Манова-Велкова като кандидат за общински съветник (под № 19) от кандидатската листа на КП „БСП за България“.

Жалбоподателят твърди, че в обжалваната му част, Решение № 82 от 22.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил е постановено в нарушение на закона и не е мотивирано. В жалбата са наведени доводи, че при постановяването на цитираното решение в обжалваната му част, ОИК – Кюстендил не е съобразила разпоредбата на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), както и изискванията на раздел III „Статут на членовете на общинските избирателни комисии“, т. 17, буква „б“ от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Твърди се също така, че няма законна пречка Симеонка Асенова Манова-Велкова да бъде предложена и регистрирана като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на КП „БСП за България“, независимо от обстоятелството, че същата е назначена за член на ОИК – Трекляно. По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени Решение № 82 от 22.09.2019 г., постановено от ОИК – Кюстендил, в обжалваната му част.

След дадени указания, преписката по жалбата бе окомплектована и изпратена от ОИК – Кюстендил на ЦИК и заведена с вх. № МИ-15-395/1/25.09.2019 г.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка:

На 22.09.2019 г., в ОИК – Кюстендил е постъпило предложение от КП „БСП за България“, което е заведено съответно с вх. № 83 в общия регистър и с вх. № 3/22.09.2019 г. във Входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Кюстендил. Към предложението са били приложени всички необходими документи, а именно – Заявление-декларация (Приложение № 65-МИ от изборните книжа) по образец от всеки един от кандидатите – 37 бр., както и пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на председател на Националния съвет на Българска социалистическа партия и представляващ КП „БСП за България“ в полза на Росен Раденков Димитров, с което същият е упълномощен да регистрира кандидатска листа при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Кюстендил. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат.

Общинската избирателна комисия – Кюстендил е извършила проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД съобразно указанията, визирани в писмо изх. рег. № МИ-15-338/18.09.2019 г. на ЦИК, при която се установява, че кандидатът за общински съветник (под № 19) от кандидатската листа на КП „БСП за България“ – Симеонка Асенова Манова–Велкова, е назначена за член на ОИК – 1050.

При това положение и на основание чл. 81 във вр. с чл. 66 ИК, ОИК – Кюстендил е отказала да регистрира Симеонка Асенова Манова-Велкова като кандидат за общински съветник (под № 19) от кандидатската листа на КП „БСП за България“.

След като се запозна с всички относими документи по преписката, въз основа на които ОИК – Кюстендил е постановила Решение № 82 от 22.09.2019 г. в обжалваната му част, ЦИК счита че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и в законоустановения в разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК тридневен срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Централната избирателна комисия счита, че при постановяването на Решение № 82 от 22.09.2019 г. в обжалваната му част, ОИК – Кюстендил е съобразила разпоредбата на чл. 397, ал. 1 ИК. Наведеният от жалбоподателя довод, че в конкретния случай е нарушен раздел III „Статут на членовете на общинските избирателни комисии“, т. 17, буква „б“ от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК, е неотносим към конкретния случай, тъй като цитираното принципно решение е прието от ЦИК във връзка с провеждането на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ОИК – Кюстендил е взела предвид и резултатите от извършената служебна проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД, при която по несъмнен начин се установява, че кандидатът за общински съветник (под № 19) от кандидатската листа на КП „БСП за България“ – Симеонка Асенова Манова-Велкова, е назначена за член на ОИК – 1050.

Решение № 82 от 22.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил в обжалваната му част е съобразено с разпоредбата на чл. 3, ал. 3 ИК, по аргумент от която едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – в случая като член на общинска избирателна комисия. Същото е съобразено и с Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК относно: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия счита, че Решение № 82 от 22.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил в обжалваната му част е правилно - законосъобразно, поради което ще следва да бъде потвърдено, а преписката - върната на ОИК – Кюстендил.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от жалба от Росен Раденков Димитров – упълномощен представител на КП „БСП за България“, срещу Решение № 82 от 22.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кюстендил.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил чрез ОИК – Кюстендил в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения