Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1202-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Емилия Танчева Мулешкова срещу решение № 53-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Панагюрище, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-130 от 28.09.2019 г. от Емилия Танчева Мулешкова, пълномощник на партия „ВМРО – Българско национално движение“ за община Панагюрище, срещу решение № 53-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Панагюрище, област Пазарджик.

С решение № 53-МИ от 24.09.2019 г., Общинска избирателна комисия – Панагюрище е отказала регистрацията на кандидатът за кмет на кметство Попинци Димитър Цвятков Лютов, издигнат от партия „ВМРО – Българско национално движение“, тъй като по отношение на същият е установено, че е издигнат като кандидат за общински съветник в листата на местна коалиция „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, (БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ)“. Жалбоподателят счита, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като към приложените документи за регистрация на кандидата за кмет на кметство Попинци е било приложено молба от Димитър Цвятков Лютов за отказ от кандидатурата си като общински съветник от кандидатската листа на местната коалиция. Копие от молбата е приложена към жалбата на упълномощения представител на партия „ВМРО – Българско национално движение“.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия (ЦИК) да отмени Решение № 53-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Панагюрище като незаконосъобразно поради противоречие с Изборния кодекс.

Жалбата е допустима, като подадена от лице с правен интерес и разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме решение № 53-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Панагюрище е извършила проверка за съответствие на кандидата Димитър Цвятков Лютов с изискванията на разпоредбата на чл. 397, ал. 1, чл. 413 ИК. При така извършената проверка е установила, че същият фигурира в кандидатската листа за общински съветници на местна коалиция „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, (БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ)“ под № 18. С оглед установеното обстоятелство правилно ОИК е приложила разпоредбата на чл. 413, ал. 5 ИК по силата на която, когато кандидат за общински съветник или кмет бъде предложен за регистрация от повече от една партия, действителна е първата по време регистрация. Кандидатската листа за общински съветници на местна коалиция „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, (БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ)“ е подадена и заведена с вх. № 7 в 12,05 ч. във входящия регистър на общинските съветници на община Панагюрище, а кандидатската листа за кмет на кметство Попинци, община Панагюрище е подадена от партия „ВМРО – Българско национално движение“ в 16,49 ч. на 24.09.2019 г. и е заведена под № 9 на входящия регистър на кметовете за кметство.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Емилия Танчева Мулешкова, пълномощник на партия „ВМРО – Българско национално движение“ за община Панагюрище, срещу решение № 53-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Панагюрище, област Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Панагюрище.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик чрез ОИК – Панагюрище в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения