Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1201-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-14) от 02.10.2014 г. от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", подписано от Дафинка Георгиева Нешева - упълномощена от представляващия сдружението Бистра Тодорова Иванова, регистрирана с Решение на ЦИК № 888-НС от 9 септември 2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Дафинка Георгиева Нешева, изрично упълномощена от Бистра Тодорова Иванова, в полза на 60 (шестдесет) лица, упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива" и списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 9 (9-14) от 02.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 58 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две лица са вече регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 58 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Запрян Иванов Брънчев
2 Марена Христова Михалска
3 Десислава Кирчова Младенова Гигова
4 Ренета Петрова Йорданова - Гроздева
5 Ивайло Владков Гроздев
6 Йорданка Цветанова Карабельова
7 Георги Стоилов Карабельов
8 Ивелин Георгиев Петров
9 Лазар Петров Балакчиев
10 Ангелинка Велинова Стоянова
11 Динка Дойчева Рангелова
12 Антоанета Иванова Здравева-Парапанова
13 Сашо Петров Пульов
14 Магдалена Божидарова Парапанова
15 Валерия Рафаилова Пульова
16 Стоименка Емануилова Дякова
17 Венцислав Иванов Василев
18 Георги Трайков Пешев
19 Александър Петров Гюров
20 Михаил Костов Върбанов
21 Василка Господинова Върбанова
22 Румен Борисов Русинов
23 Людмил Руменов Русинов
24 Виктория Борисова Русинов
25 Петър Атанасов Жегов
26 Пламен Руменов Моновски
27 Павел Димов Александров
28 Ивайло Георгиев Георгиев
29 Валентин Георгиев Андреев
30 Евелина Стоева Стоянова
31 Владимир Сашов Стоев
32 Стойчо Емилов Стоянов
33 Емил Георгиев Стоянов
34 Мирослав Николов Митров
35 Кристиян Христов Ковачев
36 Димитрина Христова Ковачева
37 Ивалин Христов Ковачев
38 Христо Иванов Ковачев
39 Александър Маринов Донев
40 Димитър Любомиров Теофилов
41 Дафинка Иванова Мандова
42 Людмила Алексеевна Петрова
43 Пламен Евтимов Петров
44 Васил Любомиров Василев
45 Деян Илиев Камберов
46 Гергана Стефанова Пулева
47 Чавдар Кубратов Любенов
48 Красимир Димитров Храсимков
49 Димитринка Илиева Стойнова
50 Евелина Радославова Георгиева
51 Иван Стоянов Петров
52 Александър Йорданов Козовски
53 Адриан Владимиров Иванов
54 Николай Руменов Йорданов
55 Антоний Красимир Динев
56 Ангелин Антонов Петров
57 Захари Валериев Велинов
58 Георги Валериев Велинов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Вероника Огнянова Николова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 368 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"
2. Василена Георгиева Савова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 369 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения