Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1200-МИ
София, 26.09.2019

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ срещу решение № 106-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Хасково, област Хасково

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-11-45 от 25.09.2019 г. от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, представлявана от Димитър Александров Митев чрез упълномощения представител Светослава Николова Стоянова, срещу решение № 106-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Хасково, област Хасково.

С решение № 106-МИ от 24.09.2019 г., Общинска избирателна комисия – Хасково е регистрирала кандидатската листа за общински съветници, издигната от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ като на кандидатът Георги Иванов Иванов, под № 1 в кандидатската листа е отказана регистрация, тъй като с решение № 102 от 26.06.2019 г. по наказателно дело № 371/2019 г. на ВКС е наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 НК лишаване от правото да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество. Жалбоподателят твърди, че неправилно и в нарушение на ИК ОИК е отказала регистрацията на кандидата Георги Иванов Иванов, тъй като съгласно чл. 397, ал. 1 ИК кандидатът трябва да не изтърпява наказание лишаване от свобода, но не и наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 НК и, че всяко разширително тълкуване води до нарушаване на правото на избор на съответното лице.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия (ЦИК) да отмени Решение № 106-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково като незаконосъобразно поради противоречие с Изборния кодекс.

Жалбата е допустима, като подадена от лице с правен интерес и разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме решение № 106-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Хасково е приела, че с решение № 102 от 26.06.2019 г. по наказателно дело № 371/2019 г. на ВКС на кандидата под № 1 в кандидатската листа за общински съветници на „Движение ЗАЕДНО за промяна“ Георги Иванов Иванов е наложено наказание лишаване от свобода, като изтърпяването на същото е отложено за срок от 3 години и на основание чл. 37, ал. 1, т. 6 НК е наложено наказание лишаване от правото да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество за срок от 2 години. Макар и формално да няма пречка за упражняване на пасивното избирателно право ОИК правилно е съобразила, че в случай, че бъде избран за общински съветник Георги Иванов Иванов ще изпадне в несъвместимост за заемане на длъжността общински съветник съгласно чл. 21 ЗМСМА, поради което няма да бъде изпълнена целта на закона, а именно да се кандидатират лица, които след изборът им да могат да встъпят в правомощията на съответната изборна длъжност.

Същото становище Централната избирателна комисия е изразила със свои изходящи писма МИ-11-6/26.07.2019 г. и МИ-11-30/18.09.2019 г. във връзка с конкретни запитвания на упълномощения представител на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ Светослава Стоянова относно издигането на общински съветник или кмет, който изтърпява наказание лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество.

Светослава Николова Стоянова в качеството си на упълномощен представител на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е подала заявление за регистрация на кандидата за общински съветник на кандидата Георги Иванов Иванов, знаейки, че на същия ще му бъде отказано, поради наличието на наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 НК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Светослава Николова Стоянова като упълномощен представител на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ срещу решение № 106-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Хасково, област Хасково.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Хасково.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково чрез ОИК – Хасково в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения