Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1200-ПВР/МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, назначена с Решение № 411-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-757/17.09.2011 г. от Стефан Иванов Терзийски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Бяла Слатина, област Враца. Предлага се на мястото на председателя на комисията Боряна Василева Петкова да бъде преназначен досегашният член на комисията Цветелина Андреева Андровска и на нейно място да бъде назначена като член на ОИК - Бяла Слатина, Боряна Иванова Борисова-Куманова. Към предложението са приложени: искане от Боряна Василева Петкова за предсрочно прекратяване на пълномощията й като председател на ОИК - Бяла Слатина, по нейно желание; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Боряна Иванова Борисова-Куманова; пълномощно № КО-Г.013/19.07.2011 г. на Николай Горанов Коцев и пълномощно № 12/28.07.2011 г. за преупълномощаване на Стефан Иванов Терзийски.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Боряна Василева Петкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Цветелина Андреева Андровска, ЕГН ..., анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Боряна Иванова Борисова-Куманова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения