Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РОДОЛЮБИЕ 2000” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „РОДОЛЮБИЕ 2000", подписано от Юлиан Димитров Иванов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 78 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.12.2000 г. по ф.д. № 10615/2000 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 08.08.2011 г. от СГС - ФО, по ф.д. № 10615/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 66 на „Държавен вестник", бр. 15 от 16.02.2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол № 1 от 19.07.2011 г. от заседание на Националния съвет на ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; покана от председателя на ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000" до Националния съвет на партията от 10.07.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-432 от 03.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 79 от 04.08.2011 г. на Сосиете Женерал Експресбанк АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 08.08.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 10615/2000 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно от Юлиан Димитров Иванов в полза на Илина Тодорова Стоянова да представлява партията пред ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7974 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Към 08.08.2011 г. ГД „ГРАО" не е представила на ЦИК протокол с проверка на подписите на представения  списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „РОДОЛЮБИЕ 2000" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „РОДОЛЮБИЕ 2000" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения