Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 12-МИ
София, 14 май 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бургас, област Бургас

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-13 от 13.05.2021 г. е постъпило предложение от Димитър Бойчев Петров – упълномощен представител от ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Бургас. Предлага на мястото на Елка Тодорова Стоянова – председател на ОИК, да бъде назначен Михаил Димитров Хаджиянев.

Към предложението са приложени: заявление от Елка Тодорова Стоянова за освобождаването й като председател на ОИК – Бургас, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Михаил Димитров Хаджиянев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Бургас, област Бургас, Елка Тодорова Стоянова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Бургас, област Бургас, Михаил Димитров Хаджиянев, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения