Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 12
София, 26 март 2019 г.

ОТНОСНО: създаване на работни групи на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Създава следните работни групи:

1.1. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

Силва Дюкенджиева

Кристина Стефанова

Катя Иванова

Мария Бойкинова

Йорданка Ганчева

1.2. Работна група по жалбите и сигналите в състав:

Ръководител: Мария Бойкинова

Членове:

Силва Дюкенджиева

Бойчо Арнаудов

Николай Николов

Ивайло Ивков

Мирослав Джеров

1.3. Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори за участие в избори в състав:

Ръководител: Силва Дюкенджиева

Членове:

Йорданка Ганчева

Бойчо Арнаудов

Катя Иванова

Цветанка Георгиева

Мария Бойкинова

Мирослав Джеров

1.4. Работна група по Методическите указания и принципните решения в състав:

Ръководител: Таня Йосифова

Членове:

Силва Дюкенджиева

Цветанка Георгиева

Николай Николов

Емил Войнов

Александър Андреев

Мария Бойкинова

Мирослав Джеров

1.5. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания в състав:

Ръководител: Кристина Стефанова

Членове:

Силвия Стойчева

Александър Андреев

Ивайло Ивков

Мирослав Джеров

Георги Баханов

Йорданка Ганчева

1.6. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа и на технически образци на изборни бюлетини в състав:

Ръководител: Силва Дюкенджиева

Членове:

Цветанка Георгиева

Николай Николов

Силвия Стойчева

Емил Войнов

1.7. Условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването, изготвяне на заданието и издаване на бюлетин в състав:

Ръководител: Кристина Стефанова

Членове:

Ерхан Чаушев

Димитър Димитров

Емил Войнов

1.8. Работна група по организацията и провеждане на изборите извън страната в състав: 

Ръководител: Йорданка Ганчева

Членове:

Бойчо Арнаудов

Катя Иванова

Ерхан Чаушев

Николай Николов

Александър Андреев

Ивайло Ивков

Георги Баханов

Таня Цанева

Мирослав Джеров

1.9. Работна група по организация на машинно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Емил Войнов

Александър Андреев

Димитър Димитров

Ивайло Ивков

1.10. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК и страниците на ЦИК в социалните мрежи в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Александър Андреев

1.11. Работна група за взаимодействие с обществен съвет и неправителствени организации в състав:

Ръководител: Димитър Димитров

Членове:

Александър Андреев

Таня Цанева

1.12. Работна група по създаването и дейността на обучителното звено в състав:

Ръководител: Таня Йосифова

Членове:

Ерхан Чаушев

Емил Войнов

Александър Андреев

Таня Цанева

Йорданка Ганчева

Георги Баханов

1.13. Работна група за медийните пакети

Ръководител: Таня Цанева

Членове:

Бойчо Арнаудов

Катя Иванова

Димитър Димитров

2. В работните групи могат да участват и други членове на Централната избирателна комисия.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

723/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения