Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1199-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 41 от 30.09.2014 г. от сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ", представлявано от Симеон Петров Симеонов - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 28-НС от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 26.09.2014 г. по ф.д. № 2528/1990 г. на СГС; пълномощно от Симеон Петров Симеонов - представляващ сдружението, в полза на 48 (четиридесет и осем) лица - представители на сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 41 от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени от сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ", да бъдат регистрирани като наблюдатели и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 43 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършена проверка дали членовете на УС на сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ" са регистрирани като кандидати за народни представители се установи, че с Решение № 29-НС от 1 септември 2014 г. Районна избирателна комисия - Бургас е регистрирала члена на УС на сдружението Радослава Христова Карагьозова с ЕГН ..., като кандидат за народен представител във Втори изборен район - Бургаски, в кандидатската листа на коалиция „БСП лява България", регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 746-НС от 20 август на ЦИК. С Решение № 16 от 1 септември 2014 г. Районна избирателна комисия - Перник е регистрирала члена на УС на сдружението Петър Атанасов Янков с ЕГН ..., като кандидат за народен представител във Четиринадесети изборен район - Пернишки, в кандидатската листа на коалиция „БСП лява България". Три лица са регистрирани като наблюдатели от други организации и вече имат издадени удостоверения. Едно от лицата е регистрирано като анкетьор и вече има издадено удостоверение.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

От представените документи Централната избирателна комисия констатира, че сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ" е регистрирано като българска неправителствена организация и вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в Министерство на правосъдието.

Заявлението и приложените документи са съобразени с формалните изисквания на разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ИК, но въпреки това следва да бъде отказана регистрацията поради противоречие с целта на участие на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения