Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1198-МИ
София, 25 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Станимир Недков Любенов, в качеството му на представляваш инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Тервел, срещу Решение № 62-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Тервел, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-399 от 24.09.2019 г. от Станимир Недков Любенов, в качеството му на представляваш инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Тервел, срещу Решение № 62-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Тервел, област Добрич.

С Решение № 62-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Тервел  е заличила регистрацията на Станимир Недков Любенов за кмет на община Тервел, издигнат от инициативен комитет, представляван от Стефан Йорданов Стефанов за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. с мотив, че въз основа на извършена проверка от ТЗ „ГРАО“ гр. Добрич, обективирана в протокол от 23.09.2019 г. е установено, че от представения и проверен списък с 505 избиратели, коректните записи са общо 483. Въз основа на този факт и съгласно чл. 416, ал. 1, т. 2, буква „в“ ИК ОИК – Тервел е приела, че независимият кандидат за кмет на община Тервел – Станимир Недков Любенов не е подкрепен от необходимия брой избиратели.

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, поради което моли да се отмени и да се постанови решение, с което да се задължи ОИК – Тервел  да приеме допълнителните списъци, съдържащи данни и подписите на 45 избиратели от община Тервел, които да послужат за отстраняване на констатираните от ТЗ „ГРАО“ гр. Добрич грешки.

Жалбоподателят твърди, че не е уведомен и че не му е връчен препис от протокола от 23.09.2019 г. на ТЗ „ГРАО“ гр. Добрич, а обжалваното решение № 62-МИ от 24.09.2019 г. е прието и публикувано преди изтичане на крайния срок – 17,00 ч. на 24.09.2019 г., като ОИК – Тервел не е дала възможност за коригиране на пропуските, констатирани с посочения протокол. Също така се твърди, че ОИК – Тервел неправомерно е отказала да получи допълнителен списък с лица, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат Станимир Недков Любенов преди изтичане на крайния срок – 17,00 ч. на 24.09.2019 г. с мотива, че вече има прието решение за заличаване на регистрацията.

Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Тервел всички относими документи по преписката за постановяване на обжалваното решение и  след като се запозна с тях счита че жалбата е допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес, а разгледана по същество, същата е основателна.

След извършена служебна проверка на интернет страницата на ОИК – Тервел, Централната избирателна комисия установи, че обжалваното решение е публикувано на 24.09.2019 г. в 16,10 ч. като не са дадени никакви указания, нито срок за тяхното изпълнение на жалбоподателя, като по този начин е лишен от възможността да коригира констатираните несъответствия преди изтичане на крайния срок за регистрация.

На основание гореизложеното ЦИК приема, че незаконосъобразно ОИК – Тервел е приела решение № 62-МИ от 24.09.2019 г. и е заличила регистрацията на Станимир Недков Любенов – независим кандидат за кмет на община Тервел, издигнат от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., поради което обжалваното решение следва да бъде отменено, а преписката върната на ОИК – Тервел с указания да приеме допълнителните списъци, съдържащи данни и подписи на 45 избиратели от община Тервел и да ги предаде за ТЗ „ГРАО“ гр. Добрич за проверка.

В тази връзка и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 62-МИ от 24.09. 2019 г. на ОИК – Тервел.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Тервел за изпълнение на указанията, дадени в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения