Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1198-МИ
София, 17 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от ПП „Движение за европейска интеграция”, представлявана от Белослава Драгомирова Пенчовска, срещу решение № 76 от 11.10.2011 г. на ОИК – Смолян, област Смолян

Постъпила е жалба с вх. № М-731 от 13.10.2011 г. на ЦИК от ПП „Движение за европейска интеграция", представлявана от Белослава Драгомирова Пенчовска, срещу решение № 76 от 11.10.2011 г. на ОИК - Смолян. Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Смолян, е необосновано и незаконосъобразно и моли за неговата отмяна.
С обжалваното решение ОИК - Смолян, е заличила регистрацията на Илия Тодоров Чернев като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Движение за европейска интеграция". Комисията е приела, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличила регистрацията му като кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Видно от събраните по преписката доказателства заличаването е извършено въз основа на данните от ГД „ГРАО" в МРРБ, представени на ОИК - Смолян, от Централната избирателна комисия с писмо изх. № 450 от 10.10.2011 г. Съгласно тези данни Илия Тодоров Чернев е с постоянен и настоящ адрес в Столична община, поради което ОИК - Смолян, е стигнала до извода, че Илия Тодоров Чернев не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК - да е живял повече от 4 месеца в съответното населено място.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна.
Към жалбата е приложено заверено копие на удостоверение за настоящ адрес № 3 от 13.08.2011 г. на кмета на с. Широка лъка, община Смолян, съгласно което на 08.06.2011 г. Илия Тодоров Чернев е заявил настоящ адрес област Смолян, с. Широка лъка, ул. „Чаршийска" № 1. От справка в страницата на ГД „ГРАО" в интернет се установява, че за изборите за президент и вицепрезидент на републиката Илия Тодоров Чернев е подал искане за гласуване по настоящ адрес и е включен в избирателните списъци за избиране на президент и вицепрезидент на републиката в избирателна секция № 86, община Смолян, с. Широка лъка. Съгласно чл. 53, ал. 1 и 2 от ИК избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (8 октомври 2011 г.).
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - да нямат друго гражданство в държава извън ЕС, да са навършили са 18 години към изборния ден, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да са живели най-малко шест (4 съгласно §10, ал. 3 от ПЗР на ИК) месеца в съответното населено място. Правната дефиниция на понятието „съответното населено място" е дадена в §1, т. 5 от ДР на ИК и §10, т. 3 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква наличието на две алтернативно дадени условия за българските граждани - към 22.06.2011 г. включително, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или да имат постоянен и настоящ адрес в различни общини на територията на Република България. И в двете хипотези е необходимо настоящият адрес да е на територията на страната. Под „живеене" в определено населено място законът разбира не физическото пребиваване на лицето в това място, а наличието на адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място. Редът за заявяване на адресна регистрация по настоящ адрес е уреден в чл. 96 и сл. от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).
Налага се изводът, че Илия Тодоров Чернев е подал заявление за регистрация по настоящ адрес преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК - 22.06.2011 г. Същият е подал и заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК за вписването му в избирателните списъци по настоящ адрес и органът по чл. 40 от ИК е допуснал извършване на вписването. Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗГР заявяването на настоящ адрес се извършва с попълване на адресна карта в общинската администрация, която е длъжна в 5-дневен срок да изпрати същата за актуализация на Национална база данни „Население" (чл. 99, ал. 2 от ЗГР). Неспазването на това изискване от страна на администрацията не може да има за последица лишаването на Илия Тодоров Чернев от конституционно закрепеното пасивно избирателно право.
Общинската избирателна комисия - Смолян, не е изяснила всички факти и обстоятелства от значение за случая, като от събраните по преписката доказателства не се установява комисията да е извършила проверка в регистрите на населението, съхранявани в общинската администрация, за наличието на адресна регистрация по настоящ адрес на Илия Тодоров Чернев. В протокола за проведеното на 11 октомври 2011 г. заседание на ОИК - Смолян, липсват други мотиви за вземане на обжалваното решение освен горецитираното писмо на ЦИК. Като не е извършила проверка в съхраняваните в Общинска администрация - Смолян, документи с цел недопускане на грешки във въвеждането на информация за адресните регистрации на кандидатите за общински съветници и кметове ОИК - Смолян, е постановила необосновано и незаконосъобразно решение, което ще следва да бъде отменено. Жалбата заедно с приложените към нея доказателства ще следва да бъде изпратена на ОИК - Смолян, с указания да извърши проверка в Общинска администрация - Смолян, и да установи датата, на която Илия Тодоров Чернев е направил искане за регистрация по настоящ адрес в с. Широка лъка по реда на чл. 96, ал. 2 от ЗГР. В случай че се установи, че такова искане е направено след 22.06.2011 г., ОИК - Смолян, ще следва да вземе решение за заличаването на регистрацията му на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 76 от 11.10.2011 г. на ОИК - Смолян, като необосновано и незаконосъбразно.
Изпраща жалбата на ПП „Движение за европейска интеграция" и приложените към нея доказателства на ОИК - Смолян, за произнасяне съобразно дадените указания.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения