Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1197-МИ
София, 25.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-43 от 24.09.2019 г. от Мария Радославова Стоянова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, община Котел, за промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Атанасова Янкова, назначена с Решение № 823-МИ от 27.08.2029 г. на ЦИК, за освобождаването й като член на ОИК – Котел, да бъде назначена Мария Радославова Стоянова.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Атанасова Янкова за освобождаването й като член на ОИК – Котел.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Котел, област Сливен, Елена Атанасова Янкова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения