Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1197-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-26) от 01.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 230 (двеста и тридесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-26) от 01.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 214 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Пет лица са с невалиден ЕГН..; едно лице вече има регистрация като анкетьор от „Афис" ООД; десет лица са повторени в същия списък.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 214 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Светла Пенчева Пенчева
2. Златка Стоянова Иванова
3. Пламен Митков Георгиев
4. Тодор Радев Тошев
5. Галиб Галибов Ибрямов
6. Йордан Петев Илиев
7. Десислава Тодорова Велизарова
8. Светлозар Иванов Момчев
9. Петранка Петрова Йорданова
10. Милка Данчева Михайлова
11. Павлина Великова Ямболова
12. Антон Людмилов Ангелов
13. Еленка Пламенова Петрова
14. Венцислав Иванов Минков
15. Свилен Димитров Стърменски
16. Симона Иванова Йорданова
17. Севгюл Нуриева Османова
18. Катя Пенчева Шишкова
19. Йордан Цветанов Стоянов
20. Красимир Севданов Черкезов
21. Велико Тодоров Йорданов
22. Миланка Атанасова Георгиева
23. Ивайло Христов Стоянов
24. Петранка Иванова Стоилова
25. Полина Евгениева Станчева
26. Иван Иванов Янков
27. Абиде Фикретова Пехливанова
28. Недялка Димова Недева
29. Али Селимов Сеферов
30. Мехмед Руждиев Късов
31. Кръстина Нецова Димитрова
32. Емине Ахмедова Ахмедова
33. Владко Христов Косев
34. Стефка Димитрова Великова
35. Димо Стоянов Илиев
36. Калоян Иванов Топалов
37. Татяна Димитрова Дудева
38. Русанка Илиева Трифонова
39. Виолета Йовкова Ушакова
40. Петранка Ангелова Йорданова
41. Васил Маринов Данев
42. Дамян Дочев Стефанов
43. Детелинка Лозанова Атанасова
44. Жеко Бонев Жеков
45. Мариян Даниелов Гьоков
46. Преслав Росенов Пенчев
47. Християн Красимиров Кънев
48. Веселин Върбанов Янков
49. Десислава Младенова Николова
50. Евгени Герогиев Велчев
51. Стефан Христов Воденичаров
52. Еленка Илиева Димитрова
53. Ренета Йорданова Стойчева
54. Биляна Димитрова Ереева
55. Пламен Иванов Петров
56. Сона Баруй Гарабедян
57. Ивелина Боянова Стефанова
58. Кънчо Мирославов Петров
59. Никола Стефанов Генов
60. Вася Боянова Войчева- Николова
61. Кристиян Пламенов Вълчев
62. Николай Ненов Ненов
63. Мартин Великов Маринов
64. Петя Васкова Георгиева
65. Марин Григоров Григоров
66. Николинка Петрова Досева
67. Велислав Евгениев Данов
68. Ангел Димитров Ангелов
69. Павлина Ангелова Тодорова
70. Любомир Йорданов Ковачев
71. Адриана Найденова Бороджиева
72. Светла Василева Иванова
73. Даниела Пламенова Йорданова
74. Емилия Петрова Велчева
75. Петър Анатолиев Пенев
76. Стефка Илиева Ангелова
77. Илмаз Илмаз Ружди
78. Емил Стойчев Ванков
79. Димитър Георгиев Ангелов
80. Тихомир Валентинов Трифонов
81. Галина Иванова Денева
82. Венелин Емилов Цветков
83. Петрана Ангелова Цанева
84. Милена Върбанова Събева
85. Пламен Стефанов Иванов
86. Траян Илиев георгиев
87. Иван Ангелов Дяков
88. Даринка Якимова Минкова
89. Снежданка Валентинова Александрова
90. Гергана Тодорова Малчева
91. Севда Стилянова Атанасова
92. Дургут Дорханов Ахмедов
93. Ваня Милославова Христова
94. Берна Недретова Мехмедова
95. Неврие Ариорова Велиева
96. Димитринка Мирчева Колимечкова
97. Даниела Иванова Борисова
98. Иво Маринов Филипов
99. Петя Георгиева Копанкова
100. Иван Костадинов Иванов
101. Звезделин Николов Николов
102. Даниела Симеонова Неделчева
103. Пенка Йорданова Терзийска
104. Илиана Димитрова Джамбазова
105. Йорданка Тодорова Барбукова
106. Калинка Иванчиева Георгиева
107. Милена Ангелова Ненова
108. Симеон Венелинов Тодоров
109. Станимир Христов Стоянов
110. Иван Росенов Иванов
111. Моника Пламенова Тодорова
112. Румянка Иванова Христова
113. Иван Деянов Спасов
114. Виолетка Данева Николова
115. Пламен Георгиев Добрев
116. Диана Александрова Дамянова
117. Юлия Енева Атанасова
118. Айсел Недим Хасан
119. Руслан Младенов Любенов
120. Надежда Тодорова Кърнева
121. Николай Живков Тодоров
122. Нурхан Недим Хасан
123. Тихомир Красимиров Христов
124. Емилия Димитрова Дочева
125. Иванка Кирова Костова
126. Кремена Стефанова Николова
127. Ивелин Иванов Кирилов
128. Нина Неделчева Бацалова
129. Десислав Йорданов Кръстев
130. Ивайло Мариянов Неделчев
131. Татяна Кирилова Йорданова
132. Ивалина Владимирова Драганова
133. Марияна Николова Илиева
134. Митко Цветков Алипиев
135. Христина Николаева Дончева
136. Светломир Пламенов Стоянов
137. Пламен Ивайлов Иванов
138. Росалена Пенчева Маринова
139. Силяна Пенчева Пенчева
140. Иван Николаев Иванов
141. Йордан Валентинов Данев
142. Мирослава Денчева Георгиева
143. Йорданока Димитрова Петкова
144. Иванка Тодорова Щерева
145. Наполеон Маринов Маринов
146. Ценка Панайотова Манолова
147. Лозинка Василева Николова
148. Владислав Георгиев Василев
149. Деница Йорданова Димитрова
150. Моника Цветанова Митова
151. Тони Георгиев Бойчев
152. Надежда Виолетова Лалева
153. Силвия Пламенова Петрова
154. Григор Мариянов Неделчев
155. Румян Атанасов Стефанов
156. Елка Георгиева Симеонова
157. Иваничка Симеонова Тодорова
158. Мая Димитрова Манева
159. Христо Георгиев Стоянов
160. Марийка Иванова Георгиева
161. Петър Стоянов Стоянов
162. Добромир Добрев Иванов
163. Людмил Ниоколов Линков
164. Цветелина Александрова Линкова
165. Теодор Светлозаров Петров
166. Яница Тихомирова Николова
167. Теодора Миленова Маринова
168. Полина Милкова Милушева
169. Ваня Великова Райкова
170. Пламен Илиев Хинов
171. Антония Пламенова Кирилова
172. Даринка Стоянова Митова
173. Андриана Кънчева Бакалова
174. Татяна Петрова Звездева
175. Ния Бранимирова Кутева
176. Радка Енчева Драганова
177. Стефан Иванов Иванов
178. Яница Василева Георгиева
179. Деница Бисерова Казанджиева
180. Алена Игоревна Суханова
181. Светлана Станчева Стоянова
182. Атанас Христов Христов
183. Цветан Василев Костов
184. Самуил Здравков Младенов
185. Стефка Антонова Николова
186. Емил Николаев Кирилов
187. Ани Димитрова Данова
188. Марияна Марчева Пасева
189. Йордан Димов Димов
190. Николай Йорданов Иванов
191. Ненко Георгиев Петров
192. Даниел Пламенов Павлов
193. Светослав Пламенов Стоилов
194. Христо Христов Тихолов
195. Рубие Бехчетова Ибрахимова
196. Никола Гинчев Радков
197. Ивайло Димитров Русев
198. Милен Иванов Шаханов
199. Калоян Василев Драгнев
200. Виктория Веселинова Шаханова
201. Йорданка Стефанова Атанасова
202. Вяра Георгиева Александрова
203. Светла Антонова Йорданова
204. Мирослав Георгиев Недев
205. Роза Ангелова Джурова
206. Снежка Йорданова Тодорова
207. Мариян Жулиенов Гарабедов
208. Пламен Божанов Павлов
209. Венцислав Сашев Бориславов
210. Михаил Георгиев Трифонов
211. Гинка Неделчева Тодорова
212. Стефан Димитров Димитров
213. Величко Илиев Никифоров
214. Ашим Яшарова Ашимова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Колю Александров Григоров Невалиден ЕГН
2. Гергана Валентинова Василева Невалиден ЕГН
3. Мария Стоянова Иванова Вече има регистрация като анкетьор за този ЕГН: № 202 - „АФИС" ООД
4. Виктория Димитрова Веселинова Невалиден ЕГН
5. Мелиха Хасанова Ибрямова Невалиден ЕГН
6. Илия Тончев Блажинов Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения