Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1196-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Кирил Петров Йорданов – кмет на община Варна, срещу решение № 192 от 04.10.2011 г. на ОИК – Варна

Постъпила е жалба с вх. № М-527/10.10.2011 г. на ЦИК от Кирил Петров Йорданов - кмет на община Варна, срещу решение № 192 от 04.10.2011 г. на ОИК - Варна. В жалбата се иска отмяна на решението като нищожно, необосновано и постановено в нарушение на материалния закон.
Жалбата е подадена в срок и разгледана по същество е допустима и основателна.
Със свое решение № 192 от 04.10.2011 г. ОИК - Варна, е взела решение всички агитационни материали, поставени в нарушение на чл. 134, ал. 7 от ИК, да бъдат премахнати и иззети от общинската администрация, кметовете на райони и кметовете на кметства и всички агитационни материали, неотговарящи на изискванията на чл. 134, ал. 1 до ал. 5 включително, да бъдат премахнати и иззети от общинската администрация, кметовете на райони и кметовете на кметства. Още на 19 септември 2011 г. в изпълнение на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134 от ИК, Решение № 37-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на ЦИК, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Варна, чл. 3, т. 4 и чл. 55, ал. 1 от Наредбата за обществения ред на община Варна кметът на община Варна, като е взел предвид предоставените му от кметовете на райони и кметства при община Варна актуални списъци на местата за разполагане на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници и кметове на общини и кметства, насрочени за 23 октомври 2011 г., е издал заповед № 3376 от 17.09.2011 г., с която е определил места за поставяне на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други по райони и кметства.
В разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от ИК, където изчерпателно са изброени правомощията на общинската избирателна комисия, се налага извод, че комисията не разполага с правото да разпорежда на общинската администрация да извършва контрол по изпълнението на разпоредбите на чл. 134, ал. 1 - 5 от ИК и при нарушения да премахва и изземва агитационни материали. Такива правомощия на общинската избирателна комисия не са разписани и в нормата на чл. 134, ал. 7 от ИК.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от ИК общинската избирателна комисия следи за прилагането на ИК, а съгласно чл. 134, ал. 7 от ИК кметът на общината, района, кметството или кметският наместник по решение на общинската избирателна комисия премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс. Тоест кодексът императивно е вменил не само правото, но и задължението на общинската избирателна комисия да следи за нарушение на нормата на чл. 134, ал. 1 - 5 от ИК и при констатиране на нарушение да се произнесе с решение за всеки конкретен случай. Едва след като е налице решение на общинската избирателна комисия, от което е видно, че е констатирано конкретно нарушение, кметът на общината, района, кметството или кметският наместник премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК. Кметът на общината (още по-малко общинската администрация, която е посочена за изпълнител в процесното решение) не е компетентен да определи кои агитационни материали са поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс.
Кметът на общината не разполага с правомощия сам да преценява кои агитационни материали са поставени или разпространени в нарушение на ИК и да ги премахва или изземва без решение на общинската избирателна комисия за всеки конкретен случай на нарушение се налага решение на ОИК - Варна, в противен случай е невъзможно санкционирането на нарушителите, т.е. невъзможно е изпълнението на административно-наказателните разпоредби, разписани в чл. 299 и чл. 300 от ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 192 от 04.10.2011 г. на ОИК - Варна, като незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения