Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1195-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпник извън страната на кандидатската листа на партия „Движение 21“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-23-76 от 02.10.2014 г. за регистрация на застъпник в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение 21" в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Заявлението е подписано от Данаил Валериев Георгиев - пълномощник на представляващия партията.

Към заявлението е приложен списък, съдържащ името и ЕГН... на едно лице, което да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа, на хартиен и технически носител. Приложено е копие от пълномощно в полза на Данаил Валериев Георгиев.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД, резултатът от която е получен с вх. № НС-00-443 от 02.10.2014 г., се установи, че лицето от списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс - има навършени 18 години към датата на регистрация и не е регистрирано като застъпник на други кандидатски листи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 716-НС от 15 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като застъпник в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение 21" Ангелина Младенова Славейкова, ЕГН ....

Регистрираният застъпник да се впише в публичния регистър на застъпниците извън страната.

На застъпника да бъде издадено удостоверение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения