Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1194-МИ
София, 25 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Марионка Стефанова Кокушинкова – кандидат за кмет на кметство в с. Бело поле, община Благоевград, срещу Решение № 93-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Благоевград

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-20-119 от 23 септември 2019 г. от Марионка Стефанова Кокушинкова – кандидат за кмет на кметство в с. Бело поле, община Благоевград, срещу Решение № 93-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Благоевград, с което е отказана регистрацията й като кандидат за кмет на кметство.

Към жалбата са приложени: копие от жалба до кмета на община Благоевград; копие от заявление до кмета на община Благоевград; удостоверение за настоящ адрес; два броя приходни квитанции; заповед № 1088 от 20.09.2019 г. на заместник-кмета на община Благоевград.

Жалбоподателката моли Централната избирателна комисия да отмени Решене № 93-МИ на ОИК – Благоевград и да бъде регистрирана като кандидат за кмет на кметство в с. Бело поле.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК – Благоевград, е прието въз основа на постъпила в ОИК справка от служба ЕСГРАОН, съгласно която жалбоподателката няма настоящ адрес на територията на с. Бело поле, на основание, издадена от кмета на община Благоевград заповед № 1088 от 20.09.2019 г. От приложената заповед се установява, че адресната регистрация по настоящ адрес на Марионка Стефанова Кокушинкова е заличена на основание чл. 99б от ЗГР и чл. 140а от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9/2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (ДВ, бр. 43/2012 г.)

Общинската избирателна комисия правилно при приемане на оспорваното решение е съобразила резултатът от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място. От извършената проверка и представените доказателства към административната преписка се установява, че Марионка Стефанова Кокушинкова няма регистрация по настоящ и постоянен адрес на територията на с. Бело поле.

Представените от жалбоподателката два броя приходни квитанции за извършени плащания в полза на с. Бело поле, са неотносими към установяване на обстоятелството дали кандидатът отговаря на изискванията по чл. 397, ал. 1 от ИК за уседналост.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 93-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Благоевград е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Марионка Стефанова Кокушинкова – кандидат за кмет в с. Бело поле, община Благоевград, срещу Решение № 93-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Благоевград

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград чрез ОИК – Благоевград в тридневен срок от обявяването му


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения