Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1192-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-27) от 01.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 154 (сто петдесет и четири) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-27) от 01.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 151 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Три лица вече има регистрация като наблюдатели и са им издадени удостоверения.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 151 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Евгени Иванов Мутафов
2. Мария Недева Петкова
3. Дарина Динкова Попова
4. Красимир Иванов Димов
5. Надежда Николаева Ванкова
6. Виктория Иванова Георгиева
7. Нейко Иванов Пенчев
8. Тодор Колев Драгнев
9. Пламен Красимиров Колев
10. Георги Кръстев Георгиев
11. Христина Здравкова Пашова
12. Лалка Иванова Габарова
13. Румяна Тончева Чакърова
14. Николай Желев Иванов
15. Диана Пенчева Загорчева
16. Яна Жекова Георгиева
17. Светла Стоянова Стоянова
18. Валентин Милков Костов
19. Цветомира Георгиева Денинска-Йовчева
20. Вярка Димитрова Мончева
21. Мария Христова Хинова
22. Тончо Илиев Загоров
23. Бисерина Любомирова Пращакова
24. Иван Дичев Иванов
25. Иван Филипов Братованов
26. Ивелина Милккова Стойкова
27. Николай Здравков Димитров
28. Надя Миткова Димитрова
29. Янка Дончева Коцева
30. Тодор Сотиров Коцев
31. Пенко Георгиев Славов
32. Тянка Христова Станчева
33. Тихомир Костадинов Цонев
34. Анна Димитрова Стайкова
35. Тихомира Найденова Найденова
36. Димитър Георгиев Петров
37. Иван Росенов Великов
38. Милен Минчев Пеев
39. Ваня Генова Маринска-Кирчева
40. Катерина Цветанова Пеева
41. Глория Тенева Иванова
42. Росана Бончева Бонева
43. Стефка Петрова Терзиева
44. Георги Диков Костов
45. Румяна Гочева Маринова
46. Бонка Жекова Митева
47. Симеон Атанасов Емилов
48. Христо Стоянов Иванов
49. Василка Христова Стоянова
50. Гроздана Иванова Стойчева
51. Снежана Бонева Тодорова
52. Стефана Петкова Иванова
53. Динка Динева Димова
54. Галя Паскалева Лекова
55. Тонка Славова Стоева
56. Даниел Тихомиров Колев
57. Тодор Николаев Тодоров
58. Петър Митев Караилиев
59. Юсеин Христов Красимиров
60. Анета Костадинова Тенева
61. Атанас Йорданов Атанасов
62. Симеон Антонов Веселинов
63. Атанас Йорданов Гунев
64. Йордан Илиев Гунев
65. Живка Гочева Генева
66. Йовчо Иванов Колев
67. Коста Димитров Михайлов
68. Димитрина Динева Иванова
69. Мария Динева Петкова
70. Силвия Младенова Иванова
71. Донка Кирилова Загорска
72. Ния Иванова Рашева
73. Трайко Живков Симеонов
74. Живко Трайков Живков
75. Дафина Иванова Шопова
76. Мария Господинова Христова
77. Янко Илчев Янков
78. Милен Димитров Димов
79. Пенка Георгиева Попова
80. Мария Георгиева Недкова
81. Стоян Славчев Костов
82. Ивета Димитрова Фотева
83. Богдан Томов Бенчев
84. Станимир Бончев Бончев
85. Димитър Желев Димитров
86. Любомир Стефанов Любомиров
87. Румяна Николова Драганова
88. Мария Богданова Алексиева
89. Лалка Дончева Керпедьова
90. Христо Димитров Илиев
91. Анна Петрова Мирева
92. Косьо Косев Златев
93. Иван Валентинов Неделчев
94. Милемер Мехмед Шакир
95. Петко Альошев Белчев
96. Иван Стоянов Колев
97. Сергей Колев Митев
98. Митко Заев Пашев
99. Антон Альошев Белчев
100. Гунчо Кръстев Кръстев
101. Антон Тихомиров Голев
102. Стефан Борисов Славов
103. Стойно Стоянов Бангов
104. Стела Димова Гаргова
105. Цветан Йовчев Господинов
106. Иванка Стоянова Иванова
107. Николай Русенов Нанев
108. Русен Фотев Русенов
109. Иван Тотев Ваков
110. Христо Момчев Николов
111. Иван Илиев Симеонов
112. Милко Митков Перчеплиев
113. Христо Богданов Джокин
114. Владимир Емилов Ардалиев
115. Байчо Красимиров Ардалиев
116. Невент Мохамет Чауш
117. Златка Невенова Манова
118. Али Алиев Папарланов
119. Татяна Недева Стойчева
120. Бенизе Неджихова Гърбева
121. Неджип Шукриев Папарланов
122. Нуран Исмаил Ефендиева
123. Рашид Юсеин Рашид
124. Събка Веселинова Хаджиева
125. Вилдан Кемал Ахмед
126. Теодора Петкова Мутафова
127. Зюляр Бекирова Манар
128. Смаил Ремзи Манаф
129. Георги Ташев Димов
130. Пенка Иванова Димова
131. Даниел Костов Гочев
132. Мария Велчева Михалева
133. Коста Гочев Славов
134. Милко Колев Тюлев
135. Гергана Павлова Славова
136. Стефан Петров Стефанов
137. Лариса Томова Стефанова
138. Демир Стефанов Илиев
139. Снежана Иванова Димова
140. Мехмед Мустан Кьосе
141. Румен Стефанов Илиев
142. Тоньо Димов Тонев
143. Стефка Йовчева Тонева
144. Стоянка Атанасова Стефанова
145. Кольо Иванов Алагенов
146. Дечко Ненов Абов
147. Галя Лалева Шатафчиева
148. Георги Кралев Шатафчиев
149. Милена Иванова Иванова
150. Георги Стоянов Пантелеев
151. Катя Димова Димова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Дечко Христов Джагалов Вече има регистрация като наблюдател - Сдружение „Земеделски младежки съюз" - Решение № 1169-НС
2. Костадин Георгиев Иванов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1998 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"
3. Йовка Канева Христова Вече има регистрация като наблюдател - Сдружение „Земеделски младежки съюз" - Решение № 1166-НС

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения