Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1192-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалби против решение № 80-МИ от 28.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин

Постъпили са жалби с вх. № М-299/01.10.2011 г. на ЦИК от Ирена Венкова Иванова - упълномощен представител на ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", с вх. № М-293/01.10.2011 г. на ЦИК от Илия Георгиев Илиев - упълномощен представител на ПП „АТАКА", с вх. № М-284/30.09.2011 г. на ЦИК от Иван Мирчев Трендафилов" - упълномощен представител на Коалиция „Единение за Белоградчик", в която участват ПП „НДСВ"; ПД „Социалдемокрация" и ПП „Обединен блок на труда", и с вх.№ М-294/01.10.2011 г. на ЦИК от Венелин Ерославов Йорданов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 80-МИ от 28.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин, с което е регистриран за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. предложеният от местна коалиция „Всички за община Белоградчик" кандидат за кмет на община Белоградчик Емил Евгениев Цанков.
Жалбоподателите искат отмяна на обжалваното решение № 80 от 28.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, като незаконосъобразно, оспорват фактите и обстоятелствата, изложени в решението на ОИК.
Към жалбите са приложени следните документи: копие от решение № 80 от 28.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което ОИК - Белоградчик, е регистрирала за участие в изборите на 23 октомври 2011 г., предложения от местна коалиция „Всички за община Белоградчик" кандидат за кмет на община Белоградчик Емил Евгениев Цанков; предложение от коалиция „Всички за община Белоградчик", с което е предложен за регистрация Емил Евгениев Цанков за кандидат за кмет на община Белоградчик; решение от заседание на представителите на политическите партии ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалиция „ОДС" (ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ) за създаване на местна коалиция „Всички за община Белоградчик" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Белоградчик за изборите, насрочени на 23 октомври 2011 г.; копие от решение от заседание на ръководството на местна коалиция „Всички за община Белоградчик" от 15.09.2011 г. за взето решение за издигане като кандидат за кмет на община Белоградчик Емил Евгениев Цанков; пълномощно на Иван Борисов Николов от Любен Любенов Дилов в качеството му на председател на ПП „Движение Гергьовден"; пълномощно на Радостина Велизарова Рангелова от Иво Севдалинов Цанев в качеството му на представляващ коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили"; пълномощно на Людмил Николов Алексиев от Иво Севдалинов Цанев в качеството му на представляващ коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили" и пълномощно на Ангел Янков Кръстев от Йордан Ангелов Нихризов в качеството му на председател на Българска социалдемократическа партия (БСДП).
При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбите са процесуално допустими, тъй като са подадени от надлежно легитимирани лица и в установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс преклузивен срок.
Разгледани по същество, жалбите са основателни поради следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК партиите и коалициите от партии при регистрацията на кандидати за кметове на общини и населени места следва да представят валидно решение на компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган за издигане на кандидата за кмет на община/кметство. В настоящия случай по преписката за регистрация на кандидат за кмет в ОИК - Белоградчик, местна коалиция „Всички за община Белоградчик" е представила решение от заседание на ръководството на местната коалиция от 15.09.2011 г., с което е взето решение за издигане като кандидат за кмет на община Белоградчик на Емил Евгениев Цанков. Решението е подписано от посочените в него представители на отделните политически сили, участващи в състава на местната коалиция, както следва : Иван Николов за ПП „Движение Гергьовден"; Людмил Алексиев за „ОДС - Общност на демократичните сили" и Ангел Кръстев за Българска социалдемократическа партия (БСДП). След извършената служебна проверка на документите за регистрация на местна коалиция „Всички за община Белоградчик" в ОИК - Белоградчик, обаче ЦИК установи, че по повод решението за образуване на предизборната коалиция в пълномощното на Иван Борисов Николов е налице единствено упълномощителна клауза да представлява ПП „Движение Гергьовден" при образуване на местни предизборни коалиции за участие в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметства на територията на община Белоградчик, но не и изрично упълномощаване за издигане на кандидат за кмет от името на съответната политическа сила, включително и когато тя участва в състава на предизборни местни коалиции. На следващо място се установява, че в решението за образуване на предизборна коалиция „Всички за община Белоградчик", взето на 24.08.2011 г. между посочените по-горе страни, не е налице изрично предвиден ред за вземане на решения от участниците в местната коалиция и не са посочени органите на управление на местната коалиция, компетентни да вземат решения за издигане на кандидати за кметове на общини и кметства (населени места). Не е посочен и компетентният орган на местната коалиция, който може да номинира кандидатите за общински съветници от името на коалицията и да определи поименния състав и подреждането на листите за общински съветници. Следователно за вземането на едно или друго решение на коалицията е необходимо съгласието на всички нейни участници. Това изискване следва от неперсонифицирания характер на коалицията от партии, доколкото законодателят в чл. 91 и следв. от Изборния кодекс, респективно в чл. 95, ал. 1 от ИК не е предвидил изисквания за устав, управителен съвет, контролни органи и т.н. Тоест, за да възникне коалиция от партии, е достатъчно да е налице оформено споразумение между отделни политически сили за участие в избори, съответно регистрацията на коалицията в ЦИК или ОИК. Това съответно рефлектира и върху начина за управление на коалицията и за начина на вземането на едно или друго решение, включително и за издигане на кмет или общински съветник. Тоест необходимо е съгласието на всеки един от участниците в коалицията, освен ако разбира се те не са предвидили изключване на необходимото единодушие и да е предвидено например решенията да бъдат вземани с обикновено мнозинство. Настоящият случай обаче не е такъв, тъй като в решението за създаване на предизборната местна коалиция „Всички за община Белоградчик", взето на 24.08.2011 г., не е бил изрично предвиден такъв ред. Следователно необходимо е пълно единодушие при вземането на решението за издигането на кандидатите за кмет и общински съветници. В настоящия случай обаче по отношение на единия от участващите в местната коалиция субекти, а именно ПП „Движение Гергьовден", не е налице надлежно упражнена представителна власт, съответно изразеното от неговия представител Иван Борисов Николов съгласие при вземането на решението за издигането като кандидат за кмет от името на местна коалиция „Всички за община Белоградчик" не е могло да породи своите правни последици, тъй като е дадено без надлежно упражнена представителна власт. Съответно и решението на местната коалиция „Всички за община Белоградчик" от 15.09.2011 г. е взето без наличието на необходимото пълно мнозинство от всички участници в коалицията. Това от своя страна води и до незаконосъобразност и на самото обжалвано решение на ОИК - Белоградчик, от 28.09.2011 г. за регистриране на Емил Евгениев Цанков като кандидат за кмет на община Белоградчик по предложение на местна коалиция „Всички за община Белоградчик", поради което то следва да бъде отменено от ЦИК като незаконосъобразно.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно решение № 80-МИ от 28.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, за регистриране на Емил Евгениев Цанков като кандидат кмет на община Белоградчик за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
УКАЗВА на ОИК - Белоградчик, да даде указания и определи срок на местната коалиция „Всички за община Белоградчик" да представи валидно взето решение от компетентния съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК орган на местна коалиция „Всички за община Белоградчик" за издигане на кандидат за кмет на община Белоградчик.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения