Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1191-МИ
София, 25 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-397 от 25.09.2019 г. от Цветомир Лазаров Борисов – преупълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в община Своге, за промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на назначената с Решение № 687-МИ от 23 август 2019 г. Петя Иванова Манолова – член на ОИК – Своге, да бъде назначен Антон Иванов Антов.

Към предложението са приложени: заявление от Петя Иванова Манолова за освобождаването й като член на ОИК – Своге; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Антон Иванов Антов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Своге, Софийска област, Петя Иванова Манолова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Своге, Софийска област, Антон Иванов Антов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения