Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1189-МИ
София, 25 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-124 от 24.09.2019 г. и предложение с вх. № МИ-10-124\1 от 25.09.2019 г. от Грета Минчева – пълномощник на ПП “ВОЛЯ“ за община Опака, област Търговище, към които са приложени: заявление от Орхан Мехмедов Хасанов за освобождаването му като заместник-председател на ОИК – Опака; 2 бр. пълномощни; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, т. 1, ал. 1 ИК за освобождаване на Орхан Мехмедов Хасанов като заместник-председател на ОИК – Опака и съответно за назначаване на Ивелина Пейчева Михова за заместник-председател на ОИК - Опака.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Опака, област Търговище, Орхан Мехмедов Хасанов, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Опака, област Търговище Ивелина Пейчева Михова, ЕГН ...

На назначения заместник председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения