Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1189-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 43 от 01.10.2014 г. от сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ", представлявано от Румяна Христова Дечева - председател на УС, чрез упълномощения представител Димитър Сашов Балчов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 05.08.2014 г. по ф.д. № 821/1999 г. на СГС, VІ-18 с-в; пълномощно от Румяна Христова Дечева в полза на Димитър Сашов Балчов и на 9 (девет) лица - представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 43 от 01.10.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 9 упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Чавдар Цветков Гагов
2. Красимир Красимиров Янков
3. Светослав Петков Димитров
4. Недялко Петров Иванов
5. Димитър Сашов Балчов
6. Елена Иванова Цицелкова
7. Румяна Христова Дечева
8. Пепа Стоянова Цонева
9. Паулина Пламенова Петрова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения