Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1187-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Eрдинч Илияз Хаджиев – кандидат за общински съветник от ПП „Движение за права и свободи”, срещу решение № 135 от 21.09.2011 г. на ОИК – Тервел, област Добрич

Постъпило е писмо с вх. № М-87 от 24.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Тервел, с което е препратена жалба с вх. № 30 от 23.09.2011 г. на ОИК, подадена от Ердинч Илияз Хаджиев - кандидат за общински съветник, издигнат от ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 135 от 21.09.2011 г. на ОИК - Тервел, с което е заличена регистрацията на същия като кандидат за общински съветник, вписан под № 2 в листата на ПП „Движение за права и свободи".
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.
Решение № 135 от 21.09.2011 г. на ОИК - Тервел, е постановено въз основа на Справка за постоянен и настоящ адрес и дата на регистрация на кандидатите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство, издадена от Общинска администрация - Тервел, с вх. № 28 от 21.09.2011 г. на ОИК., според която жалбоподателят е бил с постоянен и настоящ адрес в с. Хитово, община Добричка, област Добрич.
Видно обаче от допълнително представените по преписката адресна карта за настоящ адрес от 21.06.2011 г., договор за наем от 04.05.2011 г., декларации по чл. 92, ал. 3 от ЗГР и решение № 135 от 06.10.2011 г. на Добричкия административен съд по адм.дело № 533 по описа на съда за 2011 г., при наличие в случая на изискуемите по закон документи по смисъла на чл. 92, ал. 2 и 3 от ЗГР на жалбоподателя незаконосъобразно от кмета на община Тервел му е отказана актуализация на данните в регистъра на населението и в НБД „Население" във връзка с подадената от жалбоподателя адресна карта за промяна на настоящ адрес в с. Коларци, община Тервел, от 21.06.2011 г.
Предвид изложеното и приложените по преписката писмени доказателства и Решение № 135 от 06.10.2011 г. на Добричкия административен съд по адм.дело № 533 по описа на съда за 2011 г., за наличие на действителна регистрация по настоящ адрес на жалбоподателя в с. Коларци, община Тервел, по реда на ЗГР се налага изводът, че към заявяването на регистрацията си като кандидат за общински съветник от листата на ПП „Движение за права и свободи" и към настоящия момент жалбоподателят е отговарял на изискванията на разпоредбите на чл. 4, ал. 5 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, поради което на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 135 от 21.09.2011 г. на ОИК - Тервел, с което се заличава регистрацията на Ердинч Илияз Хаджиев, вписан под № 2 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „Движение за права и свободи", регистрирана с решение № 131 от 20.09.2011 г. на ОИК - Тервел.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения