Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1183-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Цар Калоян, област Разград

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-391 от 24.09.2019 г. от Елиз Халил – председател на ОИК – Цар Калоян, към което е приложено предложение от Коалиция „Демократична България – обединение“ за освобождаване от състава на ОИК на Костадин Тодоров Николов – член на ОИК – Цар Калоян, който да бъде заменен с Галя Йорданова Димитрова.

Към предложението са приложени: заявление от Костадин Тодоров Николов за освобождаването му като член на ОИК – Цар Калоян, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галя Йорданова Димитрова.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, т. 1, ал. 1 ИК за освобождаване на Костадин Тодоров Николов като член в ОИК – Цар Калоян и съответно за назначаване на Галя Йорданова Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Цар Калоян, област Разград, Костадин Тодоров Николов ЕГН … и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Цар Калоян, област Разград, Галя Йорданова Димитрова, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения