Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1183-МИ
София, 24.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Цар Калоян, област Разград

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-391 от 24.09.2019 г. от Елиз Халил – председател на ОИК – Цар Калоян, към което е приложено предложение от Коалиция „Демократична България – обединение“ за освобождаване от състава на ОИК на Костадин Тодоров Николов – член на ОИК – Цар Калоян, който да бъде заменен с Галя Йорданова Димитрова.

Към предложението са приложени: заявление от Костадин Тодоров Николов за освобождаването му като член на ОИК – Цар Калоян, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галя Йорданова Димитрова.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, т. 1, ал. 1 ИК за освобождаване на Костадин Тодоров Николов като член в ОИК – Цар Калоян и съответно за назначаване на Галя Йорданова Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Цар Калоян, област Разград, Костадин Тодоров Николов ЕГН … и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Цар Калоян, област Разград, Галя Йорданова Димитрова, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения