Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1183-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на сдружение “БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН” за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление с вх. № М-631 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Пламен Пенчев Иванов - председател на управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адресът за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 13 октомври 2011 г. по ф.д. № 35 от 2009 г., издадено от Сливенския окръжен съд; копие от решение № 111 от 17.11.2009 г. по ф.д. № 35 от 2009 г. на Сливенския окръжен съд; нотариално заверено копие от удостоверение от регистър БУЛСТАТ и нотариално заверено пълномощно от Пламен Пенчев Иванов на Валери Петров Станчев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение "БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" за участие с наблюдатели в изборите общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Не по-късно от 20 октомври 2011 г. сдружение "БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и единния граждански номер. Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения