Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1183-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на сдружение “БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН” за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление с вх. № М-631 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Пламен Пенчев Иванов - председател на управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адресът за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 13 октомври 2011 г. по ф.д. № 35 от 2009 г., издадено от Сливенския окръжен съд; копие от решение № 111 от 17.11.2009 г. по ф.д. № 35 от 2009 г. на Сливенския окръжен съд; нотариално заверено копие от удостоверение от регистър БУЛСТАТ и нотариално заверено пълномощно от Пламен Пенчев Иванов на Валери Петров Станчев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение "БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" за участие с наблюдатели в изборите общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Не по-късно от 20 октомври 2011 г. сдружение "БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и единния граждански номер. Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения