Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1182-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Русе, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-122 от 24.09.2019 г. от Айдоан Апти Джелил – преупълномощен представител на ПП „ДПС“ в община Русе, за промяна в състава на ОИК – Русе, област Русе. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 863-МИ от 28 август 2019 г. Билгин Себайдинов Бедриев – член на ОИК – Русе, да бъде назначена Сюзгян Бейсин Исмаилова.

Към предложението са приложени: заявление от Билгин Себайдинов Бедриев за освобождаването му като член на ОИК – Русе; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сюзгян Бейсин Исмаилова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Русе, област Русе, Билгин Себайдинов Бедриев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Русе, област Русе, Сюзгян Бейсин Исмаилова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения