Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1182-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Русе, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-122 от 24.09.2019 г. от Айдоан Апти Джелил – преупълномощен представител на ПП „ДПС“ в община Русе, за промяна в състава на ОИК – Русе, област Русе. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 863-МИ от 28 август 2019 г. Билгин Себайдинов Бедриев – член на ОИК – Русе, да бъде назначена Сюзгян Бейсин Исмаилова.

Към предложението са приложени: заявление от Билгин Себайдинов Бедриев за освобождаването му като член на ОИК – Русе; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сюзгян Бейсин Исмаилова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Русе, област Русе, Билгин Себайдинов Бедриев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Русе, област Русе, Сюзгян Бейсин Исмаилова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения