Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1181-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мирково, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-351 от 24.09.2019 г. от Велко Лисев – Вр. И.Д. кмет на община Мирково, за промяна в състава на ОИК – Мирково, Софийска област.

Към предложението са приложени: заявление от Марийка Иванова Кавалджиева, назначена с Решение № 747-МИ от 26.08.2029 г. на ЦИК, за освобождаването й като член на ОИК – Мирково във връзка с регистрирането на кандидатска листа в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 20-19 г.; предложение от Петър Христов Мутафов – представител на коалиция „БСП за България“ за назначаване на нов член в състава на ОИК. Предлага се на мястото на Марийка Иванова Кавалджиева, да бъде назначена Стефка Недельова Горгорова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стефка Недельова Горгорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Мирково, Софийска област, Марийка Иванова Кавалджиева, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Мирково, Софийска област, Стефка Недельова Горгорова, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения