Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1180-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Гроздан Иванов Иванов и Мария Стоянова Танева – представляващи местна коалиция „Възраждане” (АТАКА, ДСБ, СДС, БСДП), срещу решениe № 112 от 05.10.2011 г. на ОИК – Стралджа, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-659 от 12.10.2011 г. на ЦИК от Гроздан Иванов Иванов и Мария Стоянова Танева - представляващи местна коалиция „Възраждане" (АТАКА, ДСБ, СДС, БСДП), срещу решениe № 112 от 05.10. 2011 г. на ОИК - Стралджа, област Ямбол.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 112 от 05.10.2011 г. на ОИК - Стралджа; копие от жалба на местна коалиция „Възраждане" (АТАКА, ДСБ, СДС, БСДП) до ОИК - Стралджа; копие от график на мероприятията на местна коалиция „Възраждане" (АТАКА, ДСБ, СДС, БСДП); копие от препис-извлечение на решение № 68 от протокол № 17/11.03.1998 г. на Общински съвет - гр. Стралджа.
С решение № 112 от 05.10.2011 г. ОИК - Стралджа, е оставила без уважение жалба с вх. № 73 от 30.09.2011 г. от местна коалиция „Възраждане" (АТАКА, ДСБ, СДС, БСДП). На 04.10.2011 г. МК „Възраждане" (АТАКА, ДСБ, СДС, БСДП) е подала жалба до ОИК - Стралджа, за недопускане на кандидатите им за кмет на община и общински съветници до сградите на читалищата в с. Богорово и в с. Недялско в община Стралджа. Местната коалиция „Възраждане" (АТАКА, ДСБ, СДС, БСДП) е заявила график за провеждане на предизборни събрания до кмета на община Стралджа.
Общинската избирателна комисия - Стралджа, определя жалбата като недопустима, а разгледана по същество като неоснователна. Срокът за депозиране на жалби пред ОИК е 24 часа след установяване на нарушението, а жалбата е подадена извън предвидения в закона срок.
С жалбата не са представени доказателства относно факти, касаещи наличие на волеизявление от страна на местната коалиция за провеждане на събрания в посочените населени места. Читалищата са самостоятелни юридически лица, на които им е предоставено право на ползване и разпореждане върху помещенията, в които се помещават.
Жалбоподателите считат, че решение № 112 от 05.10.2011 г. на ОИК - Стралджа, е незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно Закона за народните читалища същите са самостоятелни юридически лица, на които им е предоставено правото на ползване и разпореждане върху помещенията, в които се помещават. За провеждане на предизборните мероприятия е следвало местната коалиция да подаде заявление пред председателя на съответното читалище или пред читалищното настоятелство съобразно уставите им. Няма данни по преписката такива заявления да са подавани.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Гроздан Иванов Иванов и Мария Стоянова Танева - представляващи местна коалиция „Възраждане" (АТАКА, ДСБ, СДС, БСДП), срещу решениe № 112 от 05.10. 2011 г. на ОИК - Стралджа, област Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения