Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗБОРИМ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗБОРИМ", подписано от представляващия и председател на партията Иван Василев Палабуюк, заведено под № 65 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 08.04.2011 г. по ф.д. № 3/2011 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф. д. № 3/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 41 на „Държавен вестник", бр. 41 от 31.05.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на председателя на партията №005/20.06.2011 г. в съответствие с чл.25, т.2 от Устава на партията за насрочване на заседание на управителния съвет на партията и дневен ред на 14.07.2011 г.; протокол №007/14.04.2011 г. в оригинал от заседание на Управителния съвет на партията, проведено на 14.07.2011 г., с което на основание чл.20, т.3 и т.4 от устава е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрацията й в ЦИК, от който са видни кворумът и начинът на взимане на решенето; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-389 от 25.07.2011 г. на Сметната палата, удостоверяваща, че партията не е имала задължение да внася финансови отчети; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 21.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, 2 състав, по ф.д. № 3/2011 г.; удостоверение № 022 от 04.08.2011 г. от „Търговска банка Д" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8 082 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗБОРИМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения