Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1179-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Етрополе, Софийска област

Постъпили са писма с вх. № МИ-15-380 от 23.09.2019 г. от Ивелина  Атанасова – председател на ОИК – Етрополе, към които са приложени две молби за освобождаване от състава на ОИК от Грета Мирославова Тодорова – член на ОИК – Етрополе и Весела Василева Трифонова-Андреева – член на ОИК – Етрополе.

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-121 от 24.09.2019 г. от Анита Александрова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за Етрополе, с което предлага подалите заявления за освобождаване членове на ОИК да бъдат заменени със Стефка Василева Енчева и Веселин Петров Василев, ведно със съответните документи: декларации по чл. 75, ал. 7,  т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 ИК и копия от дипломи за завършено висше образование.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, т. 1, ал. 1 ИК за освобождаване на Грета Мирославова Тодорова и Весела Василева Трифонова-Андреева като членове в ОИК – Етрополе и съответно за назначаване на Стефка Василева Енчева и Веселин Петров Василев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК – Етрополе, Софийска област, Грета Мирославова Тодорова, ЕГН … и Весела Василева Трифонова-Андреева, ЕГН … и анулира издадените им удостоверения.

НАЗНАЧАВА за членове на ОИК – Етрополе, Софийска област, Стефка Василева Енчева, ЕГН … и Веселин Петров Василев, ЕГН ...

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения